View Full Version : PangalaTalk


Pages : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

malagilion
02-20-2004, 07:57 AM
ok, araman so solid a Pangasinense, dia tayo ay man-post ed salitan Pangasinan - history (awaran), literature (anlong, uliran, kansion, ditso tan arum ni'ra) and culture.

anchorite
03-28-2004, 05:40 PM
aya, sakey ed saray paborito'k na pangalatok na artikel... daan la, balet makapalek ni...

-------------------------------------
By Restituto Basa

Saluyot nen Pong Biazon

SAYAN kuwento agawa diman ed Malacanang sanensamay firmaan nen Presidente Erap Estrada imay Clean Air Act. Wala ra ed saman ya agew so invitadon congresista tan senadores ya nan-imaton ed impanfirma nen Presidenteed samay balon ley.

Sakey ed saramay congresista ya wadman si Rep. Maria Imelda "Imee" Marcos. Sakey met ed saramay senadores ya wadman si Senador Rodolfo "Pong" Biazon.

Natandaan yo si Senador Biazon say ama to taga Bateng, Mangaldan; say ina to taga Batac, Ilocos Norte. Diman inyanak tan diman binmaleg ed Batac.

Si Presidente Erap pamproproblemaan toy sobran taba na laman to. Labay toy manpaebeng. Pinakna ton bawasan toy panagan toy carni, tan dakelan toy panangan na pising.

Kayari ton pinirmaan nen Erap imay Clean Air Act, kinunsulta toy Rep. Imee Marcos tan si Senador Pong Biazon no panaon so mananam a panaglutoy saluyot. Si Erap balitadon expert ya mangosina, balet lapud ta sikato et Tagalog, ya ag to ugali manlutoy saluyot, siempre ag to amtay marakep a panagpising na saluyot.

"Imee, panon toy mananam a panagpising na saluyot?" tepet nen Erap.

Si Pong Biazon, ta confirmadon mahilig a mamising na saluyot, interesadon nandengel ed ibangat nen Imee ed kinen Erap ed panagpising na saluyot.

"Simple labat, Mr. President," ontan so introduction nen Imee. "Nakaukolan walay abaliw ya inasin. No nayari komon samay first class ya inasin na Lingayen.

"Komadua, nakaukolan walay inkalot ya bangus a kasabung to. Samay mataba-taban bangus Bonuan. Tan say labung.

"Mangipalwag kayoy danum ed kaserola. No linmuwag la may danum, sagsagen yo may dugan sukat na inasin. Temeken yon laman tonmay inasin diman ed manlelwag ya danum.

"Insan yo ipelag imay inkalut ya bangus diman ed kaserola. Intombok yo met lan ipelag imay saluyot tan labung. No aluto la may bulong na saluyot, akiren yo la may kaserola. Your vegetable is ready to serve, Sir.

"As simple as that," kuan nen Imee.

"Mr. President," kuan Pong Biazon a sinmublay. "Mas simple ni panagtadyak na saluyot," kuan to.

"Kilawen ya saluyot, Sir.

"Ikalen labat imay duaran parte saluyot a masabeng. Ikalen imay stem na saluyot tan samay midrib na bulong to. Samay stem, sikato man imay tatawagen ya sa; samay midrib sikato man imay tatawagen ya lu.

"No nakal la yan duan masabeng a parte saluyot, nayari lan iparungo ed saray mangan, say liknaan to ontawen, Mr. President," kuan nen Pong Biazon.

"Sandali lang," kuan nen Erap. "Kukuha ako ng lapis at papil at isusulat ko itong recipe ni Senador Biazon. Baka ko makalimutan.

"Parang unique na recipe ito. Ngayon ko lang narinig."

Kayari sakey simba. Akapanengneng si Presidente Erap tan si Senador Biazon.

Kuan nen Erap ed kinen Pong. "Yong kumpare kong taga Pangasinan, si Justice Joe Ferrer. Nagpaturo ako sa kanya kong papano gumawa ng kilaweng saluyot.

"Nong natikman ko, masarap talaga pala. Para kang sumalangit. Pati si Mrs. ko, nasarapan din." kuan to.

-------------------------------------

malagilion
03-29-2004, 07:05 AM
No nayari ag tayo usaren yan salita ta Pangasinenses tayo aliwan panggalatok

anchorite
03-29-2004, 11:02 AM
AFAIK, Pangalatok or Pangasinan is the dialect. The word can also be used to refer to a group of people or someone who speaks the dialect who is or has been a native of Pangasinan.

Pangasinense refers to one who hails from Pangasinan.

One who speaks Ilocano and doesnt know Pangalatok and an inhabitant of Pangasinan is a Pangasinense. But not a Pangalatok. He is Ilocano.

Pangalatok, Pangasinan, Pangasinense. They're all the same banana.

If this is wrong, please enlighten me.

Pasensia kila aliwa ya ed pangalatok.

hitman9mm
03-29-2004, 05:20 PM
ok, araman so solid a Pangasinense, dia tayo ay man-post ed salitan Pangasinan - history (awaran), literature (anlong, uliran, kansion, ditso tan arum ni'ra) and culture.
nayari ak met siguro dia ya makilaok, daiset labat so antak, balet ag yoak met nailako.
maabig ya oras ed sika malagilion tan amin ya taga pangasinan tan bibisita.
welcome to kuro! :cheeky:

hitman9mm
03-29-2004, 05:25 PM
aya, sakey ed saray paborito'k na pangalatok na artikel... daan la, balet makapalek ni...

-------------------------------------
By Restituto Basa

Saluyot nen Pong Biazon


makapalpalek yan maong amigon anchorite :laugh:
si bayag mon nabalang, nanlapuan mo ah?welcome home!

malagilion
03-30-2004, 07:44 AM
Bisita yo yan website ay. Oatan so pigaran anlong (poems) ko :) http://www.oovrag.com/~oov/

Salaysay ed Salitan Pangasinan

Ulupan na Pansiansia?y Salitan Pangasinan

?The fruits of Philippine bilingual policy, with its emphasis upon English language skills, have made the Philippines into a great 'export country' of mainly manual and semi-skilled labour and semi-professionals, providing much needed sources of funds through the remittances which migrant workers send home to their families (Alburo, 1993). The essential tension in the Philippine bilingual policy rests in its neglect of the students' home languages and their inadequate competence in English, especially in the rural areas, on the one hand, and the continued use of English and Filipino as the only languages of education, on the other. The economic loss to the country through so many rural youth dropping out of school before they reach school leaving age, and the linguistic deficiencies of those who succeed in completing only part of their school education, represents a loss to the social and economic well-being of the country.? ― J. J. SMOLICZ, et al. (ASSIMILATION OR PLURALISM? CHANGING POLICIES FOR MINORITY LANGUAGES EDUCATION IN AUSTRALIA AND THE PHILIPPINES)

Saray linguahi na Pilipinas, puira labat la so Tagalog ono Filipino―say salitan apili ya onkana ed bansa, so oala la ed tambib na pakaandi ono gilig na ditiriorasion ed saya?y imbeneg a siglo, alioan lapu?d ta saray totoon makankanepegan ed sarayan salita et ag da uusaren iya no ag ta say makasengeg et say maseseg tan panpupursigi na gobierno tayo ya pankasakeyen so totoo tan rihion ed panamegley na sakey a salitan basi ed saray mayor a linguahi na bansa. Bang balet imbis a pankasakeyen itayo na sayan salita, nanggaoa la ingen na leetan laut la ed saray itno-linguistikan ulupan ya akaimaton ed posiblin ipatey da?ra?y indigenous iran linguahi: Sebuano, Iluko, Bikol, Waray, Hiligaynon, Kapampangan, Pangasinan tan arum ni?ran minor a linguahi ono birnakular; onsabi so panaon nabalang la?rayan salita kaiba?y kulturan lilibiten da.

Saray ogugaw tan oala ni ed kalangoeran natan ibabangat la?y Tagalog tan Inglis manlapu?d kindergarten angga?d graduate school. Say liknaan da naani alioa lan singa liknaan tayon manangaro na abangonan a salita. Say apoy a mandarlang ed kapusoan tayo nayarin asebseban la?d arapen iran panaon lapu?d ta nakaukulan ya usaren so salitan onkana ed bansa tan bayes a salitan onkana ed tataoagen da?y globalisasion - salitan ag ataoir ed ateng ono rihion a nanlapuan da.

Karaklan ed saray oala ni?d kalangoeran natan maong a mansalita?y Tagalog tan Inglis balet no pansalitaen ono pandiskursoen mo ed gendat ton salita naoeng-oeng so olu to ed panmolimoli no anto so iebat to tan nayarin natameeng ni no ag unebat ed salitan amta to ta alingoanan to la?y salita ed nanlapuan ton baley o luyag. Say makapaermen anggapo la?y panangigalang na sarayan balontobo ed salita ra lapu?d say inmutektek ed kanonotan da et alioalioan minsahi: anggapo?y kakanaan tan ag makatulong ed bilay da so abangonan a salita. Arayan balontobo natan no kayari ran mankolihiyo ed Ibali o biek taew onsempet ira?d probinsia ran Tagalog ono Inglis so balikas da tan melmelag so pakanengneng da ed saray kailin makdem nin mansalita ed nitibon sangi.

No mansiansia iyan kipapasen, oala ?ray istorian onlesa no arapen a panaon ya mangumpisa ed ??oala?yan tongtong ko, nen saman ya panaon oala?y salitan tataoagen da?y Pangasinan; sakey ed saray inatey lan salita na Pilipinas. Maong labat ta nansiansia?y salitan Filipino, salamat ed impangitalindeg tan impanpursigi na Komision ed Linguahin Onkana ed Bansa, salamat ed Dipartaminto na Idukasion tan salamat ed Istablisiminto??

Natan ompaoil tayo ed datin panaon tan motekteken tayon maong iyan isyo. Oala ni?ra?y manangaro na salitan Pangasinan, oala ni?ra?y labay dan pansiansiaen so salitan abangonan: saray angipaalagey na Ulupan na Pansiansia?y Salitan Pangasinan. No sakey ka ed sarayan manangaro na salita tayo, miulop ka sirin ed sikami. Nakaukulan mi?y suporta yo?ran balontobo tan oala ni?d kalangoeran ta sikayo lan lamang so onalagey tan onsandin lusek tan silew naani pian mansiansian akaalagey so pondasion na Ulupan tan mansiansian mandarlang so Balon Silew―say alenleneg a palapagan ya mangiiter na lioaoa tan bilay ed linguahi tan litiratura ono panulatan na Pangasinan.

Ag tayo komun papaulian ya ompatey so salita tayo ta dia ed anem a libon linguahi ed intiron mundo natan, masulok a kapaldua so nayarin mangansion la?y pampatanir da ed sayan siglo; ag nakaukulan ya napibilang so nanduruman salita na Pilipinas. Legan ya oala ni?y oras, ilaban tayo so bilay na salita tayo ta onya met so gagaoaen da?ra?y kaagian tayo ed Visayas tan Mindanao no iner maseseg tan aktibo iran ongagalaw pian naribisa so ?language policy? na idukasion ed Pilipinas ya basi ed asimilasion na Tagalog/Filipino dia?d dalem na datin kolonial tan dominantin salita, say Inglis.


-- Santiago B. Villafania

March 30, 2004
Manila

collegekid
03-30-2004, 10:36 AM
ag ko sarag ya man salitay pangasinan balet makatalosok o makasali taak ya daiset.
Agagi, add yo ak pa ed friendster ko say email ko karloangelo@yahoo.com
unspemtetak ditan abril 7

peanutbrittle
05-05-2004, 04:12 PM
balo ako labat dia, aya so unaan ya post ko. mairap manayay mansulat ed panggasinense, agko anta no dugay spelling ko.

pigara tayon panggalatok dia a? dakel? :D

malagilion
05-05-2004, 04:23 PM
daiset ni labat ta kapigan da met labat ginaoa iya so PangalaTalk section.

Btw, it's Pangasinense (Pangasinansi in vernacular) if you are refering to the person or people and Pangasinan is if it's the place or the province.

peanutbrittle
05-05-2004, 04:27 PM
daiset ni labat ta kapigan da met labat ginaoa iya so PangalaTalk section.

Btw, it's Pangasinense (Pangasinansi in vernacular) if you are refering to the person or people and Pangasinan is if it's the place or the province.

no amay salita ey? antoy dugan tawag ed salitan Panggasinan?

malagilion
05-05-2004, 04:54 PM
Pangasinan lamlamang :) tan say salitan Pangasinan alioan dialect no ag ta sakey a lingguahi (language)

As for writing, use your phonetic instinct. Take note that we pronounce letter E differently. Thus in writing & spelling we write for example:

lengguahe (Tagalog) - lingguahi (Pangasinan)
literatura (Tag.) - litiratura (Png.)

etc...

peanutbrittle
05-05-2004, 05:05 PM
[QUOTE=malagilion]Pangasinan lamlamang :) tan say salitan Pangasinan alioan dialect no ag ta sakey a lingguahi (language)

As for writing, use your phonetic instinct. Take note that we pronounce letter E differently. Thus in writing & spelling we write for example:

lengguahe (Tagalog) - lingguahi (Pangasinan)
literatura (Tag.) - litiratura (Png.)

etc...

tua tan, say pangasinan et sakey a linguahi, aliwan singa anta da ray karakelan ya sikato et dialect, balet walay tepet ko, di ba say pangalatok et bastardization labat na pangasinan, aliwa talagan proper term pertaining to the people or the language of pangasinan?

MannyGB
05-11-2004, 11:31 PM
Pangasinan lamlamang :) tan say salitan Pangasinan alioan dialect no ag ta sakey a lingguahi (language)

As for writing, use your phonetic instinct. Take note that we pronounce letter E differently. Thus in writing & spelling we write for example:

lengguahe (Tagalog) - lingguahi (Pangasinan)
literatura (Tag.) - litiratura (Png.)

etc...
Pangasinan is spoken in the Pangasinan province of the Phillipines on the island of Luzon. It is an Austronesian language spoken by nearly 2,000,000.

mako
05-13-2004, 09:15 AM
saya so onaan ya ipilak dia ed panggalatalk. balibali manaya dia ta dakel so
napi tungatungan mo. manpatanir ak nin magano ta aralen kon maong yan
wib sayt. maabig ya agew ed sikayon amin.

MannyGB
05-13-2004, 11:36 PM
saya so onaan ya ipilak dia ed panggalatalk. balibali manaya dia ta dakel so
napi tungatungan mo. manpatanir ak nin magano ta aralen kon maong yan
wib sayt. maabig ya agew ed sikayon amin.
Hi Mako! maabig ya agew met sika. welcome ka dia ed Kuro. :)

mako
05-14-2004, 09:24 AM
Maabig ya kabuasan ed sika fireman. salamat ed ampetapetang ya abet yo ed
siak. kumusta kayo ladtan ya amin a walad biek taew. wala met iray arom ya kaarok ya binagaan kon salien dayay wib sait tayo pian untanet dakel so ka
kulpiaan tayo awa.

MannyGB
05-14-2004, 11:32 AM
Maabig ya kabuasan ed sika fireman. salamat ed ampetapetang ya abet yo ed
siak. kumusta kayo ladtan ya amin a walad biek taew. wala met iray arom ya kaarok ya binagaan kon salien dayay wib sait tayo pian untanet dakel so ka
kulpiaan tayo awa.
sankarakepan tan so anunotan mo, no makapan-register iran amin iratay abagaan mo di bali-bali pian dakel tayon mantotongtong tan mankakabatan ed sayan thread. :)

SKYmonster
05-19-2004, 12:33 PM
kamusta kabaleyan... kareman ko labat asubok so man register dya ed kuro. nayari met manaya... mainemay ya isalita so pangasinan pero mairap ya i-type met manaya...

anyway... i like the site.

thanks for everyone... especially the webmaster for this site!

MannyGB
05-20-2004, 04:27 PM
noli me tangere
(agmo ak didioiten)

aleg ag mo ak didioiten
no say oala'd kanonotan mo
et mangabil na kaparam
ag mo ak tataoage'y pangalatok
ag mo ak tataoage'y pangalatot
ta onpano unalitengteng
so duaran layag ko agi
ibasibas ko'd sika
iya'y aoit kon latok
onsempet kan say lupam
singano dinumog na kamontok
sakey simba kan ag makamulagat

aleg ag mo ak didioiten
ag mo ak tataoage'y pangalatok
ag mo ak tataoage'y pangalatot
ta alioalioan pangaran itan
say labay ton ibaga et marurutak
inumpisaan da'ra'y anpuputin bakes
tan mimistison bangus nen saman
ag mo la ira aaligen agi aleg la
ta anggan anto'y karukey na pasinsiak
onpano nasabim so samsamput
onsempet kan say lupam
singano dinumog na kamontok
sakey simba kan ag makamulagat


Kopian makanepegan ? 2003 nen Santiago B. Villafania

Luis
05-20-2004, 11:34 PM
noli me tangere
(agmo ak didioiten)

aleg ag mo ak didioiten
no say oala'd kanonotan mo
et mangabil na kaparam
ag mo ak tataoage'y pangalatok
ag mo ak tataoage'y pangalatot
ta onpano unalitengteng
so duaran layag ko agi
ibasibas ko'd sika
iya'y aoit kon latok
onsempet kan say lupam
singano dinumog na kamontok
sakey simba kan ag makamulagat

aleg ag mo ak didioiten
ag mo ak tataoage'y pangalatok
ag mo ak tataoage'y pangalatot
ta alioalioan pangaran itan
say labay ton ibaga et marurutak
inumpisaan da'ra'y anpuputin bakes
tan mimistison bangus nen saman
ag mo la ira aaligen agi aleg la
ta anggan anto'y karukey na pasinsiak
onpano nasabim so samsamput
onsempet kan say lupam
singano dinumog na kamontok
sakey simba kan ag makamulagat
Kopian makanepegan ? 2003 nen Santiago B. Villafania
wow, pare. you got me so curious. pakisalin mo nga sa tagalog (kung pwede)!

malagilion
05-21-2004, 08:27 AM
balet walay tepet ko, di ba say pangalatok et bastardization labat na pangasinan, aliwa talagan proper term pertaining to the people or the language of pangasinan?

on bastardization itan labat ya impauso da nen saman ni. pangaran labat balet araraman so ag makaamta ya sumusulat inusar da met la.

Nen nagmaliw a salitan onkana ed lapag a bansa so Tagalog (national language) sanen 1935 amin a salita ono lingguahi ed Pilipinas et ginaoa ran auxilliary language labat la. (Basa yo so Constitition tayo.)

dinmalan so panaon no iner ag nayarin usaran ono isalita ed aoiran (schools) so salita tayo. say makasengeg, labay dan ontayak so salitan Tagalog [Pilipino/Filipino] ed intiron Pilipinas. [Basa yo so educational policy tayo]

kanian natan 99% ed saray indigenous languages tayo et ag tayo amta ya isulat ta anggapo so pormal ya idukasion tayo ed saraya.

malagilion
05-21-2004, 08:34 AM
noli me tangere
(agmo ak didioiten)

Kopian makanepegan ? 2003 nen Santiago B. Villafania

hehehehe, fireman, looks familiar :)

luis, it simply means do not call me Pangalatok or you will go home with a blackeye and that you'll not be able to open your eyes for a week :)

it's a youthful and playful poem.

MannyGB
05-23-2004, 12:23 AM
wow, pare. you got me so curious. pakisalin mo nga sa tagalog (kung pwede)!
Ka Luis, nahihirapan akong isalin sa tagalog, baka magkamali pa ako mapagalitan pa ako nung gumawa niyan. hehehe.... basta ang ibig sabihin niyan ay yung sinabi ni malagilion. :)

malagilion
05-24-2004, 02:39 PM
Yikes! I could not create a new thread so I'll just have to add it here. (duh!)

Poetry Pangasinense

Should you have poems in Pangasinan please feel free to post them here too. Will select some in which I will publish in the Balon Silew, the official Publication of the Ulupan na Pansiansia'y Salitan Pangasinan (Association for the Preservation of the Pangasinan Language)

So, anto ni so aalagaren yo ey, man-post kayo la na anlong (poetry) yo.

ditso

1.

inkua?y bii:

ay gala paria ay sika
ta igor mo ya?y beneg ko
bangta lingaw ka ed sagur
ompan oala?y nanengneng mo

say ebat na laki:

anto kasi?y nanengneng ko
no ag ta sata?y beneg mo?
palingaoen mo ak ni?d sagur
ompan sananey so naigor ko

2.

say biin tubo?d Ibali
singa artista no manarti
no angoban mo agi
yarap to ed kaoigi
aligen to?y palabas ed sini
no taynan mo balet ibaga to kan torpi

kanian pilien ko?y alioan sankaili
andibali lan samiong to?y panag-ani
andibali lan no onangob
singa manusupsup na bisokol
ta no mangaro balet
singa sisiput ya ompeket
singa dakomo ya onketket

from my book Pinabli -- http://dalityapi.tripod.com/pangasinan_poetry.html

Luis
05-25-2004, 02:11 AM
Ka Luis, nahihirapan akong isalin sa tagalog, baka magkamali pa ako mapagalitan pa ako nung gumawa niyan. hehehe.... basta ang ibig sabihin niyan ay yung sinabi ni malagilion. :)
What I find interesting is the use of the Title "Noli Me Tangere". We all know means "Touch Me Not", I was intrigue and thinking that it would be the based on the original novel, but apparently not. Nice to know anyway.
thank you and thanks also to Malagilion! :)

Awiran
06-01-2004, 05:54 AM
nayari ak met siguro dia ya makilaok, daiset labat so antak, balet ag yoak met nailako.
maabig ya oras ed sika malagilion tan amin ya taga pangasinan tan bibisita.
welcome to kuro! :cheeky:

salamat hitman9mm.
hey meron bang diksyonaryong Pangasinan-English/Tagalog dyan (at vice versa)? Gusto ko matuto ng pangalatoc. Gusto ko yung pinaka-mahusay, pinaka-makapal, pinaka-akademik, na diksyonaryong Pangasinan. Kung meron kayong alam sabihin nyo sakin. Anong ISBN, anong titlo, sinong author, sinong publisher, etc... Bibilihin ko.
Daiset labat so antak met ed pangalatoc :? :(. Tulongan nyoko!!!
kung gusto nyoko i-email tungkol dito: glakprinak@yahoo.com

malagilion
06-05-2004, 08:13 AM
hey meron bang diksyonaryong Pangasinan-English/Tagalog dyan (at vice versa)? Gusto ko matuto ng pangalatoc. Gusto ko yung pinaka-mahusay, pinaka-makapal, pinaka-akademik, na diksyonaryong Pangasinan. Kung meron kayong alam sabihin nyo sakin. Anong ISBN, anong titlo, sinong author, sinong publisher, etc... Bibilihin ko.
Daiset labat so antak met ed pangalatoc :? :(. Tulongan nyoko!!!
kung gusto nyoko i-email tungkol dito: glakprinak@yahoo.com

Awiran,

So far, we don't have a standard dictionary yet. though, Mel Javellanos of Pozzorubio came our with a lexicon. I heard it's already available in Pangasinan.

Another one is currently in the making, a Pangasinan dictionary (Pangasinan/Iluko/Tagalog/English) being compiled by Sergio Bumadilla. But I don't have any idea when will it come out off the press.

malagilion
06-05-2004, 08:17 AM
Kabaleyan tan Kaluyagan,

ni-publish so dua'ran anlong kon sonito ed Sunday Punch :) -- http://punch.dagupan.com/column3.htm (5/31)

hehehehe apura ta ompano salatan da la...

will appreciate any comments :)

malagilion
06-05-2004, 08:33 AM
Villafania Launches First Pangasinense Poetry Book
Pangasinan Writer of the Year awardee (2004) Santiago B. Villafania's first poetry collection, Pinabli tan arum ni'ran anlong (Beloved and Other Poems) is finally out. It is the first book by a Pangasinense poet after half a century of silence in the language's literary landscape. Here we shall experience Pangasinan folkore retold by combining traditional, contemporary and even experimental poetic forms. It also gives insights on the of the author's life as well.

Villafania also writes in English and Tagalog. His works have seen print in various publications such as: In our Own Words (Vol. 1 and 2), Circle Magazine, Ygdrasil, Crimson Feet, Philippine Panorama, Sunday Times Magazine, Balon Silew, The Heron's Nest, A Critical Survey of Philippine Literature and the NCCA's forthcoming Ubod series. He also the English editor of Dalityapi Unpoemed.

For more information write sonny (at) eac (dot) edu (dot) ph or call 0920-854-40-05

Sample Poems
http://dalityapi.tripod.com/pangasinan_poetry.html

Reviews & Comments
http://dalityapi.tripod.com/pinabli_reviews.html

Book Price:

$12.00 (US & other countries)
PhP120.00 (Philippines)

Awiran
06-07-2004, 03:57 PM
Awiran,

So far, we don't have a standard dictionary yet. though, Mel Javellanos of Pozzorubio came our with a lexicon. I heard it's already available in Pangasinan.

Another one is currently in the making, a Pangasinan dictionary (Pangasinan/Iluko/Tagalog/English) being compiled by Sergio Bumadilla. But I don't have any idea when will it come out off the press.

Hey Malagilion salamat ed sika

Walay ak la ya English-Pilipino-Pangasinan dictionary nen Julio F. Silverio (Kopian Makanepegan 1976). Balet sikatoya melmelag labat, 125 pages labat, andi completo tan dakel ?salita? y angapo.

Salinwika:

Meron nakong English-Pilipoino-Pangasinan dictionary ni Julio F. Silverio (Karapatang Ari 1976). Ngunit ito?y katiting lamang, mga 125 pahina lamang, hindi kumpleto at maraming salitang nilalaktawan.

I need more of a dictionary than a poem book, because the poem is more artistic and deeper than the common talk (I barely know the basics), but I don?t mind getting it. How do I get one, how do I buy it? I also found a website that sells Philippine langauges books/dictionaries
http://www.zambalhouse.com/ it seems to be selling Pangasinan dictionary that is 300 pages thick (better than what I have now), but inform me if the dictioanary by Sergio Bumadilla is released.

For now, I?ll get a Pangasinan Bible from PBS to read it accompanied by Tagalog or/and Enlgish Bible. Also the book Maikling Kuwentong Kapampangan at Pangasinan by Vidal, Lourdes and Ma. Cristina Nelmida, and Swarswelang Pangasinan, both by Ateneo publication should help a lot too.
I think these are the best literature to get regarding Pangasinan, for now.

I also found a group in the Net that supports & promotes the Pangasinan language
http://groups.msn.com/TheProvinceofPangasinan. It's not a big group, but it has some readings that has translations. Good learning resource.

Also I have some questions, how do you address or describe the following terms in a proper way.

Pangasinan Land-
Pangasinan people-
Pangasinan Language-

How does the word pangasinan, pangasinense, pangalatok relate to the above terms?

That?s for now, thanks for replying. X)

malagilion
06-07-2004, 04:27 PM
Walay ak la ya English-Pilipino-Pangasinan dictionary nen Julio F. Silverio (Kopian Makanepegan 1976). Balet sikatoya melmelag labat, 125 pages labat, andi completo tan dakel ?salita? y angapo.

I need more of a dictionary than a poem book, because the poem is more artistic and deeper than the common talk (I barely know the basics), but I don?t mind getting it. How do I get one, how do I buy it? I also found a website that sells Philippine langauges books/dictionaries
http://www.zambalhouse.com/ it seems to be selling Pangasinan dictionary that is 300 pages thick (better than what I have now), but inform me if the dictioanary by Sergio Bumadilla is released.

For now, I?ll get a Pangasinan Bible from PBS to read it accompanied by Tagalog or/and Enlgish Bible. Also the book Maikling Kuwentong Kapampangan at Pangasinan by Vidal, Lourdes and Ma. Cristina Nelmida, and Swarswelang Pangasinan, both by Ateneo publication should help a lot too.
I think these are the best literature to get regarding Pangasinan, for now.

I also found a group in the Net that supports & promotes the Pangasinan language
http://groups.msn.com/TheProvinceofPangasinan. It's not a big group, but it has some readings that has translations. Good learning resource.

Also I have some questions, how do you address or describe the following terms in a proper way.

Pangasinan Land-
Pangasinan people-
Pangasinan Language-

How does the word pangasinan, pangasinense, pangalatok relate to the above terms?

Awiran,

Anggapo'y oala.

OK. satan so dictionary ya tinoop nen Silverio no tontongen so tua et alioa nin diksionario no ag ta lexicon labat itan. Karaklan ya tataoagen dan dictionary ed Pangasinan et lexicon labat kuan da'ra'y linguists ed biek taew.

Onong ed Pangasinan Bible, pilin iman so inaon ed Biblia ya nipalapag antis na 1924 ta anggpo ni so laok ton Tagalog iman ya bersion.

Anggapo'y nibagak ed say Maikling Kuwentong Kapampangan at Pangasinan by Vidal, Lourdes and Ma. Cristina Nelmida tan Swarswelang Pangasinan. Marakep iraya ya yarum ed Pangasinan collection mo.

Yes, I am quite familiar with the site -- http://groups.msn.com/TheProvinceofPangasinan. I am one of the posters there :)

Pangasinan -- this is the name of the province (land).

Pangasinense -- the Pangasinan people (pangasinansi in vernacular or pangasinanes as one historian puts it)

Pangasinan -- is also used when you are referring to the language (http://www.ethnologue.com/show_lang_family.asp?code=PNG)

Pangalatok -- is a derogatory remark (pangaran ed saray taga-Pangasinan)


As for the poem book, if you were referring to the Pinabli tan arum ni'ran Anlong. I can send you a signed copy for P200.00. $12.00 if you're ordering from the US.

Are you in Pangasinan?

malagilion
06-07-2004, 04:29 PM
Villafania Launches First Pangasinense Poetry Book
Pangasinan Writer of the Year awardee (2004) Santiago B. Villafania's first poetry collection, Pinabli tan arum ni'ran anlong (Beloved and Other Poems) is finally out. It is the first book by a Pangasinense poet after half a century of silence in the language's literary landscape. Here we shall experience Pangasinan folkore retold by combining traditional, contemporary and even experimental poetic forms. It also gives insights on the of the author's life as well.

Villafania also writes in English and Tagalog. His works have seen print in various publications such as: In our Own Words (Vol. 1 and 2), Circle Magazine, Ygdrasil, Crimson Feet, Philippine Panorama, Sunday Times Magazine, Balon Silew, The Heron's Nest, A Critical Survey of Philippine Literature and the NCCA's forthcoming Ubod series. He also the English editor of Dalityapi Unpoemed.

For more information write sonny (at) eac (dot) edu (dot) ph or call 0920-854-40-05

Sample Poems
http://dalityapi.tripod.com/pangasinan_poetry.html

Reviews & Comments
http://dalityapi.tripod.com/pinabli_reviews.html

Book Price:

$12.00 (US & other countries)
PhP200.00 (Philippines)
Oppssss! correction. Php200.00 not 120.

gorio
06-09-2004, 07:31 AM
ok, araman so solid a Pangasinense, dia tayo ay man-post ed salitan Pangasinan - history (awaran), literature (anlong, uliran, kansion, ditso tan arum ni'ra) and culture.
siopay ray taga calasiao dia nayari met so man post ed dia.kmusta sirin ed sikayon ammin kabaleyan

Awiran
06-10-2004, 10:53 AM
Awiran,

Anggapo'y oala.

OK. satan so dictionary ya tinoop nen Silverio no tontongen so tua et alioa nin diksionario no ag ta lexicon labat itan. Karaklan ya tataoagen dan dictionary ed Pangasinan et lexicon labat kuan da'ra'y linguists ed biek taew.

Onong ed Pangasinan Bible, pilin iman so inaon ed Biblia ya nipalapag antis na 1924 ta anggpo ni so laok ton Tagalog iman ya bersion.

Anggapo'y nibagak ed say Maikling Kuwentong Kapampangan at Pangasinan by Vidal, Lourdes and Ma. Cristina Nelmida tan Swarswelang Pangasinan. Marakep iraya ya yarum ed Pangasinan collection mo.

Yes, I am quite familiar with the site -- http://groups.msn.com/TheProvinceofPangasinan. I am one of the posters there :)

Pangasinan -- this is the name of the province (land).

Pangasinense -- the Pangasinan people (pangasinansi in vernacular or pangasinanes as one historian puts it)

Pangasinan -- is also used when you are referring to the language (http://www.ethnologue.com/show_lang_family.asp?code=PNG)

Pangalatok -- is a derogatory remark (pangaran ed saray taga-Pangasinan)


As for the poem book, if you were referring to the Pinabli tan arum ni'ran Anlong. I can send you a signed copy for P200.00. $12.00 if you're ordering from the US.


Hi Malagilion

Sorry to reply so late, but I'm trying to translate your Pangasinan. I had my mom translate it but she can only understand half of it eventhough she speaks Pangasinan with Grandma. You could be one of the few who still speak the deep and/or pure Pangasinan, I wouldn't know because I don't even know if there are variations of Pangasinan depending on the regions. This only urges me more to get a whole and complete Pangasinan-EnglishTagalog/EnglishTagalog-Pangasinan dictionary.

It will take me several weeks before I can get those Pangasinan books because I just had a major car repair, and it greatly drained my liquid assets :( .

Are you in Pangasinan?

I live in Mississauga, Canada. Nevertheless I still have a lot to learn from the Filipino culture. X)

malagilion
06-10-2004, 12:09 PM
Hi Malagilion
Sorry to reply so late, but I'm trying to translate your Pangasinan. I had my mom translate it but she can only understand half of it eventhough she speaks Pangasinan with Grandma. You could be one of the few who still speak the deep and/or pure Pangasinan, I wouldn't know because I don't even know if there are variations of Pangasinan depending on the regions. This only urges me more to get a whole and complete Pangasinan-EnglishTagalog/EnglishTagalog-Pangasinan dictionary.
Awiran,

I was saying that most of our Pangasinan dictionaries are just lexicons according to some foreign linguists.

The ones I posted are are actually standard Pangasinan. You'll definitely have difficulty in case I post the traditional one :)

There may be some slight difference in every towns or municipalities but only in intonations.

I am glad you are still interested in the language of you mother knowing that you are already in Canada. Be proud of your Urdujan blood as I am too :)

malagilion
06-18-2004, 09:31 AM
Spoken Word: 5 Sonnets in Pangasinan Language
http://www.eac.edu.ph/dalityapi/5sonnets.mp3

I used the Pangasinan serenade Malinac lay Labi as the background music.

Let me know what you think of it :)

malagilion
06-26-2004, 04:53 PM
says who?

we're still alive and kicking :)

MannyGB
06-28-2004, 12:13 AM
wadia kami ni. agay latan met. mabilay ni yan thread. hehehe... X)

malagilion
06-28-2004, 09:07 AM
Press Release

The first Cybermeeting to unite Pangasinan in Cyberspace was held on Saturday, 7:00AM (PST), June 26, 2004. Buoyed by the idea of Mr. Florentino Acosta of San Nicolas / Juneau, Alaska and realizing the need to unite all Pangasinenses living abroad, Mr. Fernand Marinas, the WebMaster of Pangasinan Online (http://www.pamgasinan.org/) created a page dedicated for the purpose. With ten members joining the ChatRoom and chaired by Mr. Ed Benito of Tayug / San Diego, the group agreed to name the association tentatively as United International Federation of Pangasinan. Membership is open to all individuals of Pangasinan roots or origin. Pangasinan and/or town organizations may also join this newly formed group. Mission statement, projects and objectives will be discussed in future meetings. Elected interim officials are as follows:

President - Mr. Ped Ramos
Vice-President - Ms. Deedee Connors
Secretary - Mr. Fernando ?DahMan? Marinas
Asst. Secretary - Mr. Verlito Suitos
Treasurer - Mr. Ed Benito
Auditors - Mr. Florentino "KuyaArdy" Acosta & Roger "Gorio" Leprozo
PRO - Mr Narlo T. Serquina

Positions will be created to include representatives of each town of Pangasinan, advisers, etc. pending the creation of Constitution and By-laws. Anyone interested to join, please sign-up as members. As we are just in the initial stage, your participation and support is much needed.

Congratulations to the Elected Interim Officals!

malagilion
06-28-2004, 09:12 AM
Kabaleyan tan Kaluyagan,

Here's my article in Pangasinan. First appeared on the online version of Sunday Punch under the Columns: A Kabaleyan's Thoughts... section -- http://punch.dagupan.com/column3.htm

Psywar na Literati ed Ibali

Samplo?ran taon ak lan oala?d Ibali (Manila), ag la niburi o niyamut na kaparak iran umaanlong so nagagaoan psywar na literati tan ulupan ya oala ed saray atagey ya aoiran tan unibersidad laut la ed UP, Ateneo, UST, La Salle kaiba met la?y Silliman tan arum ni?ran aoiran ed Visayas tan Mindanao.

Say pakadisir ko et ginmapo iya nen linmesa ira?y palian odino writing workshops ya inumpisaan na Silliman tan UP sakbay na dikada ?70 no ag ak bilang nalilingo. Pinmaoay la?d akademia iyan psywar tan akasabi la ed saray managsaluysoy na anlong ed saray mayor a palapagan ed lapag a bansa ? dia?d Panorama, Free Press, Graphic, Sunday Inquirer, Sunday times Magazine, Homelife tan arum ni?ran Literary Folios.Nairapan so balo tan ag ni kabat ya umaanlong a mangigalot na anlong ed sarayan abitlan palapagan tan magasin puira labat la no kabat ka na editor ono oala ?ra?y padrinom tan padrinam ed saray dingaran lan sumusulat odino kabiangan ka na sakey ed saray ulupan a singa say Linangan sa Imahe, Retorika at Anyo (LIRA), UMPIL, tan arum ni?ran literary groups ya akabasi ed saray unibersidad.Onia met so nagagaoa natan ed saray anlongan ono Poetry Readings dia ed Ibali. Mabetbet paliagan so kasusumpalan na tinogiop ya poetry readings a singa sama?y nakar ko aminsan ed pasen a tataoagen dan Conspiracy ed Quezon City no iner kasumpal a nambasa ono anganlong irama?y akaunan tinaoag tampol met la?ran tinmaynan a singa anggapo?y oala. Nababaingan kalamor irama?y manumtumbok a manbasa ta pigpigara la?y atilak ya ondengel. Open mic komun ya kuan balet saray kabiangan na ulupan da labat ira?y pilatek tan labay dan narengel a manbasa ed saman ya poetry reading. Showoff tan pomposity na kabat iran umaanlong laingen so nagmalioan ton man ya anlongan.No onia lan onia so naimatonan na sumusulat tan umaanlong ya oala ni?ra ed kalangoeran, singa met la pulitika so litiratura tayo naani. Anggapo?y yaliguas tonia ta pian mipara ed kalidad na litiratura ed kaabay tayo ?ran nasion ed biak taew no saray umaanlong tayo et anggapo?y pankakasakey.Angan ko kanepegan lan ombulaslas so Renaissance na litiraturan Pangasinan ontan met ed litiratura na arum ni?ran luyag. Paulian tayo lan manganlong ira?y Tagala ed dili ran salita.Akin et nibagak iya?Atongtong nen Bienvenido Lumbera ed liktura to aminsan ed UST so sakey a Kastilan nansulat na anlong ed salitan Tagalog tan impabasa to?ya ed umaanlong a Tagala. Say kuan na umaanlong ?maganda... datapwat hindi tula?. Nagagaoa iya natan ed saray umaanlong ya alioan Tagala tan kumaduan dila ra labat so Tagalog, Pilipino o Filipino.No ontan sirin, no say sakey ya umaanlong a dapo ed Pangasinan et anganlong ed salita o lingguahi tayo, nibagak met ya ?marakep... bangbalet alioan anlong? so anlong to anggan anto?y dakep tonia.Psywar anto?

==============================================

No oala bilang so komento, suhistion, kritisismo ono labay a tepeten ed say akansulat, email yo pa labat ed sonny@eac.edu.ph (sonny@eac.edu.ph)

No oala met so malaem ya oras yon man-internet, oala?y website to ed http://dalityapi.tripod.com/ (http://dalityapi.tripod.com/) no iner nabasa yo ?ra?y arum ni?ran anlong to ed salitan Pangasinan.

bonzai
07-01-2004, 01:02 PM
ay salmat ya baleg ta wala la so purom na pangasinan..... kumusta kayo lad tan ? fireman manluto ka pay puto ya amay singa dia ed calasiao...hehehe makakailew ak la ya maong......lala ed bonouan beach, dawel tan diad baryo bangsal ed binmaley.......anchorite kumusta ka la? naneneng-neng mo ni mike abarabar tan si joel bernabe ya amigok ed lyceum? ikumustaan mo ak lad sikara ok...

malagilion
07-01-2004, 01:56 PM
ay salmat ya baleg ta wala la so puron pangasinan..... kumusta kayo lad tan ? fireman manluto ka pay puto ya amay singa dia ed calasiao...hehehe makakailew ak la ya maong......lala ed bonouan beach, dawel tan diad baryo bangsal ed binmaley.......anchorite kumusta ka la? naneneng-neng mo ni mike abarabar tan si joel bernabe ya amigok ed lyceum? ikumustaan mo ak lad sikara ok...
bonzai,

on, oala met ni'ra'y pigpigaran makapansalita tan makapansulat.

speaking of Bonuan, alioan lan marakep a singa nen saman... about 10 years ago nen istudiante ak ni ed UPang:)

Marutak la a singa no ugali da'ra'y anggapo'y pililikna da ed luyag da. Aliwdioa so "impression" da'ra'y taga biek taew ed satan ya lugar. Kanepegan la angan kon asikasoen itan na lokal a gobierno tayo.

Alageyan tayo ma'y ibabaga ran Malayug a Caboloan! Maluyag a Pangasinan!

MannyGB
07-02-2004, 11:35 PM
ay salmat ya baleg ta wala la so purom na pangasinan..... kumusta kayo lad tan ? fireman manluto ka pay puto ya amay singa dia ed calasiao...hehehe makakailew ak la ya maong......lala ed bonouan beach, dawel tan diad baryo bangsal ed binmaley.......anchorite kumusta ka la? naneneng-neng mo ni mike abarabar tan si joel bernabe ya amigok ed lyceum? ikumustaan mo ak lad sikara ok...
Hi Bonzai, hehehe.. akin et natan ka labat, abayag met la imay sampot ya inpan-post mo. kumusta met lay bilay ditan? no labay mo'y puto ed calasiao, ibagam labat no kapigan ka manbakasyon ta itaryaan mi ka'y special ya puto. hehehe.... sige sirin, mataltalag ka met lan onbutay dia ed Kuro. :classic: hey, agko ni alingwanan ma'y inter mod siak ya recipe na kinigtot, balet say tua ag ko ni asalin inluto man. mairap so makalmo na katat na kanding dia. puro laman labat so wala.

bonzai
07-03-2004, 06:30 AM
fireman,
dapat irequest mod managparte.....ya agda iikalen so katat tan ibagam ya aman so paboritom.....onsempet kami no 2005 march katon ibagam ed si misis mo ya itaryaan yo ak na puto.

hitman9mm
07-04-2004, 06:25 PM
fireman,
dapat irequest mod managparte.....ya agda iikalen so katat tan ibagam ya aman so paboritom.....onsempet kami no 2005 march katon ibagam ed si misis mo ya itaryaan yo ak na puto.
out of the topic kila, nepeg ed recipe thread ya pantungtungan yo tay kinigtot de kanding, naarasan akla tuloy... Fireman aromen mo met la'y puto ta baka onsempetak met no Enero 2005. :cheeky:

MannyGB
07-04-2004, 07:07 PM
out of the topic kila, nepeg ed recipe thread ya pantungtungan yo tay kinigtot de kanding, naarasan akla tuloy... Fireman aromen mo met la'y puto ta baka onsempetak met no Enero 2005. :cheeky:
akin et off-topic kami ey? say antak ayan thread so "Anything Under The Sun" ya pangasinan version. pero o.k. labat basta ag ka met la manpapasnok. hehehe... sige no onsempet ka no Enero 2005 ompan wadman ak met. no puto labat angano sakey bigao nayarian ko iter ed sika. angapo'y pabrika mi'y puto balet wala ray kabat mi ya maluluto'y puto. nayarian mi kayon iyorderan angano pigara'y labay yo. :D

MannyGB
07-05-2004, 03:11 AM
ay salmat ya baleg ta wala la so purom na pangasinan..... kumusta kayo lad tan ? fireman manluto ka pay puto ya amay singa dia ed calasiao...hehehe makakailew ak la ya maong......lala ed bonouan beach, dawel tan diad baryo bangsal ed binmaley.......anchorite kumusta ka la? naneneng-neng mo ni mike abarabar tan si joel bernabe ya amigok ed lyceum? ikumustaan mo ak lad sikara ok...
no makakailiw ka la ed Bunoan, wadia'y pigaran litrato na Tondaligan Beach ya inalak nen May 1, 2004. Komon naekal angano daiset so iliw mo no nanengneng mo ra yan pictures. :D

http://www.pbase.com/image/30919118.jpg
http://www.pbase.com/image/30919119.jpg
http://www.pbase.com/image/30919120.jpg
http://www.pbase.com/image/30919121.jpg
http://www.pbase.com/image/30919122.jpg
http://www.pbase.com/image/30919123.jpg
http://www.pbase.com/image/30919125.jpg
http://www.pbase.com/image/30919124.jpg

bonzai
07-07-2004, 08:00 PM
salamat ya balbaleg fireman....kaso aliwa lan marakep so bonouan..binamaleg ya so matutina restaurant dati melag niman nen college ak....say masamit diman so say bangus tan talaba! yummy!

madjissa
07-14-2004, 04:30 AM
undefinedsalamat ya balbaleg fireman....kaso aliwa lan marakep so bonouan..binamaleg ya so matutina restaurant dati melag niman nen college ak....say masamit diman so say bangus tan talaba! yummy!
X) aneng-neng komay masan-teng ya letrato ed Tondaligan Beach! really i was there during my college life in U-Pang. Nen 80`s neman, balit agkula natandaan ta abayagak met ladya ed Europe katon no agku aneng-neng iramay letrato ay ngal-ngalek la alenguanan so salita tayun Pangasinan. Si Nanay ko tagara San Carlos kuno nen saman. Famelya Capudoy tan Diaz so relatives kod motherside. Si Tatay balet tagarad Vigan Ilocos, pero dya kami lad Bautista, Pangasinan ya nan-ayam katon say salita med abong "ilokano tan pangasinan" Ibabagay arom ya nu wala kala kunod Manila ay nalenguanan mulay pangasinan or Ilokano, agak manisya ta siyak agko talagan nalinguanan!Wala met siguroy alengwanan ko pero say antak aga nabalang tan walad utak tayo tan...Say agko labat natalusan ta nu say katung-tung ko et puro ya Pangasinan senga nu say salitak aga pangasinan, say saleta da et senga nu alar-laren anto? Abayag lan agak akataway na TALABA! Say bangus wala dya met ed Sweden lalo may anggapoy sabit to. UMPANO MAKASEMPET KAMI MET no yr 2005, gabay kon nabesetak met so Tondaligan... Nu walay kasey Deyos...

SKYmonster
07-14-2004, 11:41 AM
masantos ya agew ed sicayon amin...

natan ko labat anengneng imay im-postim dya ed kuro ed samay litrato ya beach ed tondaligan. nanonotan ko met nen saman nen kolihiyo ak met ni, naynay kami met ditan ed bonuan ya umpapasyar... ditan met so pang gigimikan mi iray kakaibak ya lalaki tan bibii... walay ingkalot ya bangus tan isasaw ed kamatis tan wala met lay impaloto min niloto,,, agay lay samit met lay panangan mi nen saman...

say antak nen saman et abalitaan ko itay tondaligan ya ekalen dan amin iman so cottage ta salatan da konu na mas marakep para dia ed torismo balet anengneng kod litrato natan ag met ni asalatan. pero no siak so tepeten yu, marakep met la ira may cottage ditan katon anggano ag dala salatan iman.

makakailiw ak la la ingen!

MannyGB
07-21-2004, 03:17 AM
kulaan da la ra'y totoo dia, akin et anggapo la'y malabay ya man-post ed sayan thread? sinmawa ki la amo?
hehehe... :umm:

wala dia'y taga San Carlos City?

mako
07-21-2004, 02:47 PM
Say natandaan ko, antis ya linmetaw so Tondaligan Beach say tawag da ed
lalaen na totoo diman Bonuan Blue Beach. No manlugan ka na dyip say ibabando na drayber so "blue beach, blue beach" kuwanto. Say eepasan na totoo et dimaned kalampas na elementary skol na Dagupan Colleges. Man akar ka na walay 2oo metros nadalanan mo imay Villa Milagrosa ya singa bapor
so neneng to. Manlapu diman ciguro 100 metros ni insan mo nanenneng so baybay. Dalanan mo ray kaniugan ya sikato labat so nasirungan mo. Manlapo ed sarayan kaniugan sankatekeyan so 50 metros ya lapar na buer ya dalanan mo.No kakkaktangan to ombatik ka ta no andi onlanoklanok so dapan na salim ed petang. Manlapo ed unaan ya walay danom naabet mo sa anggano 150 metros ya manakar, say danom et angad pagew ni labat. Sandaraiset labat so iya aralem na danom.
Nayari met so ondalan diman ed kanto antis ya onliko ka ed kawanan. Diman ed banda di Dr. Cerezo. Manakar ka la tan deretsom lamay karsada, nadalanan mo so Seaside Canteen ya "western" so itsura to ya lugar na inuman. Kalagpas mo, insan mo nanengneng so adasig ya talagan "bahay kubo" ya walay alar dan kawayan. Walaray sakey angad taloran kuarto ya inkagawa walani banggera tan kusinaan to. Gabagabay daray amputi ya walad Clark tan Subic ya abangan tan panayaman no asavbi lay Biernes, sabado ananggad Simba. Makapaermen no makakar ka diman ya lugar natan ta saramay niog, "bahay kubo" tan blue beach et kinan na dayat. Kanyan ginawa da may Tondaligan umpan wala ni so pasiaran daray totoo tan pandaragupan da. Kumon no walay onsempet ed saray agagi tayon walad biek taew so ipakabat da tapiano aglapiga ya makapan nenengneng tayo.

MannyGB
07-21-2004, 04:26 PM
angano say siak, say natatandaan ko nen elementary tan high school ak ni, diman kami oonla ed bonuan blue beach. tua may kuwan mo ya say dalan diman ed antis kan onliko ed kawanan paunla ed tondaligan. ag ko met la anta lanti no antoy nanmaliwan to la man ya pasen ta abayag met lan ag mi napapasyaran man so datin blue beach. maslak met lan lalaen na karaklan natan et diman ed tondaligan. amay onor ya inpasyar ko diman ed tondaligan et ag ko la naimano may andokey ya konkreto ya ginawa dan diki (dike). natatandaan ko ni ya no malapo ka ed cottage et tatdangen mo ni man ya diki antis kan makaonla ed dayat. atabunan lay buer man ya diki amo?

mako
07-22-2004, 01:32 PM
Gineba na daluyon insan atabunan na buer. amidua da lan dinikian pero sikato nin siansia. Kumon mansalat lamet so panaon ta agla piga ya ompawil ira man ya lugar so asakop la na dayat. Angan manontan marakep met ni ompasyar diman ta siguradon makasamyo kay dagem na baybay tan agaylay samit ya inkalot ta bangus. Aroman mo met lay inselar ya malaga, tan no ag ka ni akataway na inkalot ya bingalo salim agik. Duga ni tan ta mananap ak ni baeg ya ipising ko.

SKYmonster
07-24-2004, 07:00 PM
anto so tuay pangasinan na bangus... say kwanda et "betel" kono... narerengel ko met la itan ya salita balet say nauusar mi met lan salita et bangus.

MannyGB
07-24-2004, 10:58 PM
anto so tuay pangasinan na bangus... say kwanda et "betel" kono... narerengel ko met la itan ya salita balet say nauusar mi met lan salita et bangus.
tua tan ya say tawag ed bangus et "betel". angga ni'd natan no saray matatakken so napitungtungan mo betel ni so tawag da, balet no ara'y wala'd kalangueran bangus la so anta ra.

anggan anton pising mananam no walay ingkalot ya betel insan sagsagan moy inasin ya monamon. :P

SKYmonster
07-25-2004, 01:45 PM
wala ni so gustok ya naantaan no anto kasi so dugan salita na pangasinan, ta apansin ko nen ma-aaral ak ni ed kolehiyo et saray klasmate ko no maminsan et pan-didiskuti an mi iray arum ya salita ed pangasina no siopay doga.

niyara so pigaran salita:

tepet: anto so nauusar tan katekep na bato tan semento ed panggaway abong.
ebat: say ebat kod saya ed "buer" kwanmi iran taga mapandan, mangaldan, san fabian, manaoag, san jacinto tan aray kaabay ya baley balet saray taga lingayen say kwanda aliwan buer kono so usaren no andi say tatawagen dan "yasa". say pakatalos mi ed yasa et satan imay itatager pero say kwanda iray klasmate ko et say buer sikato itan may wlad dayat et agto umpeket konoy semento ditan katon agto nayarin usaren. say kwanko met et antoy pangasinan na "sand & gravel" di buer tan bato katon sirin et buer so doga ya usaren.

dakel ni so pandudumaan ya salita tayo ya taga pangasinan... balet saya ni labat so gustok ya naliwanagan ak komon.

salamat ya balbaleg

MannyGB
07-25-2004, 09:10 PM
yasa? natan ko labat tan nan'ngel ya salita. nanlapo la ed inlesak ya anggad natan "buer" so antak ya tawag ed satan. hehehe.. salamat ta naaroman la lamet so vocabularik ed pangasinan.

amay "dalig" antam iman no anto itan? :D

hitman9mm
07-26-2004, 01:32 AM
dalig: atan amo'y gulong (wheel)?

MannyGB
07-26-2004, 02:10 AM
dalig: atan amo'y gulong (wheel)?
correct? diad arom say kuan da "bokel". balet no onla ka ed arom a baley singa diad San Carlos, ag da anta no say ibagam et a-flat so bokel na dyip. hehe.. :D

SKYmonster
07-26-2004, 11:33 AM
correct? diad arom say kuan da "bokel". balet no onla ka ed arom a baley singa diad San Carlos, ag da anta no say ibagam et a-flat so bokel na dyip. hehe.. :D
on twa itan, saray aralem so pangasinan da, ibaga da et dalig pero sikato itan amoy twan pangasinan balet say nauusar mi ed baley mi tan saray kakaabay mi iran baley et sa "bokel".

wala ni iray salitan aralem, diad sikami sa nauusar mi et masalimuot, o dino ampetang, diad arum et mapayungot kwanda... pero saksakey so gusto ton ibaga iya...

hitman9mm
07-28-2004, 02:34 AM
narengel yo la may Paltalk? :p

malagilion
07-28-2004, 11:25 AM
narengel yo la may Paltalk? :p
ummmm... you mean paltak

malagilion
07-28-2004, 11:37 AM
Riklamasion na Pankaluyagan a Litiratura
nen Santiago B. Villafania

Napantotoonan to natan na imano nen National Artist for Literature a si Virgilio Almario so pilalek ton ?Reklamasyon ng Pambansang Gunita? a say labay ton nagaoa et say pamaoi na karaanan ono taoir a litiratura ya onkana ed lapag a bansa. Balet no say pantutongtongan la et say litiraturan pambansa karaklan no alioan amin ed saraya et nisulat ed salitan Tagala. Ag onaabuloy iyan sumusulat ed piaet nen Almario ta sakey iyan makasengeg ed lalon kabalang na litiraturan nisulat ed abangonan a salita.

No saray anlong, pangoliran, tongtong tan arum ni?ran kabiangan na litiraturan Pangasinan et isalin ed Tagalog o Filipino, ag ombayag manmaliw layan kabiangan na litiraturan Tagala tan nayarin ag la nabirbir so nanlapuan ton salita dia ed arapen iran panaon.

Mas mararakep no say gaoaen tayon riklamasion et onkana para ed lapag a luyag ta sikatoya so nakaukulan laut la ya say litiraturan Pangasinan et oala la?d tambib na kabalang ono ibolusion.

Manlimamplon taon lan dinmeen so pluma da?ra?y sumusulat a Pangasinense. Ag la amta na tobunbalo tan oala ni?ra?d kalangoeran ira?y taoir tayon dangoan, anlong, uliran tan saray alinglingoanan la?ran ?oral literature? a kuan. Saraya komun so nepeg tayon iriklama ono baoien tan pasimbaloen no nakaukulan para ed saray kailalakan tayo natan tan dia ed arapen.

Say bilay na sakey a salita
Oala?d mabunan litiratura

Aya so mabetbet kon ibabaga tan ipapaneknek ed saray makakalingoan lan sumusulat tan umaanlong tayo. Aminsan say Pangasinan et oala?y dili ton litiratura a sarag ton mipara ed saray litiratura na Tagalog, Cebuano, Ilocano, Bicolano, Waray, Hiligaynon tan Kapampangan.

Dinmalan so Golden Age na Pangasinan Literature nen panaon da?ra?y zarzuelista, balet nanmaliw a tanson panaon ta angga?d natan ag ni binmulaslas so Renaissance na litiraturan Pangasinan. Pigpigara nen say kaoayan iran bolo so mansusulat ed salita tayo natan. No oala bilang et manbibinukbukuran ira ta anggapo la lanti so pililikna da?ra?y kaluyagan tayo ed sulsulat iran Pangasinan ta pilatek tan labay da nin basaen so nisulat ed Tagalog tan Ingglis.

Anggapo met so suporta da?ra?y aoiran tan unibersidad ed saray sumusulat tan umaanlong angipalalo la?y panbubulag-bulagan tan pantetelek-telekan da?ra?y akayorong ed lokal a gobierno tayo. Anggapo?y oala ed sikara no omboyangabong ono andi so litiratura na Pangasinan. Anggapo?y oala no naepel so ilalam ono imahinasion da?ra?y Pangasinenses tan nabalang so kultura tan kamarerua da?ra?y mibabaley. Say kabkabat tan amta da labat a yaliguas et dia ed yalagey na konkriton baley o siudad tan dia ed panamegley na pilak.

No paulianan tayo so taoir tayon litiratura ag araoin bayesen ono laen iya na sumusulat ed kakaabay iran luyag tan yarum ed panulatan da. Ag tayo la nababaoi so kopian kanepegan ed saya no nisulat tan nisalin la ed sananey a salita.

Anggapo?y maoges ed panpipilalek ton ?rekalamasyon? nen Almario, balet kanepegan tayon baoien a manguna so karian tayo sakbay a yabobon iya ed litiraturan pambansa.

Nakaukulan tayon bilayen so litiraturan Pangasinan tan mibansag ed saray arum a luyag tan kaagian tayo ed panulat ya mamaoi ono manriklama na taoir tayon ?gunita?.

Balbaleg so pananisiak a dia ed panamegley na sayan riklamasion nakabatan tayo so balur na litiraturan Pangasinan tan natukor no angga?d iner so pililikna tan panangaro tayon Pangasinenses ed dilin salita.

Andibali labat la no say labay tayon nagaoa et say ?Reklamasyon ng Ulyaning Gunita? tan no talagan anggapo la?y nagaoaan na sumusulat tan umaanlong tayo ta naemel tan amagaan la?y kanonotan da?ra?y musian Pangasinan.

8 Hulio 2004
Ibali (Manila)


-------
No oala bilang so komento, suhistion, kritisismo ono labay a tepeten ed say akansulat, email yo pa labat ed sonny@eac.edu.ph (sonny@eac.edu.ph) odino svillafania@gmail.com (svillafania@gmail.com)

No oala met so malaem ya oras yon man-internet, oala?y website to ed http://dalityapi.tripod.com/ (http://dalityapi.tripod.com/) no iner nabasa yo ?ra?y arum ni?ran anlong to ed salitan Pangasinan.
-------


Santiago B. Villafania is a Pangasinan poet and Web designer based in Manila. He writes in Pangasinan, Tagalog (Filipino) and English. Some of his poems have appeared in local and international print publications. He is an advocate of the preservation and the revival of Pangasinan as a literary language.

His first book of Pangasinan poetry entitled Pinabli tan arum ni?ran Anlong (Beloved and other Poems) won him the Writer of the Year Award (2004) given by the Ulupan na Pansiansia?y Salitan Pangasinan. He is coming out with his second book of Pangasinan poetry, Malagilion: Soniton Pangasinan (a collection of experimental Pangasinan sonnets).

hitman9mm
07-31-2004, 02:40 AM
ummmm... you mean paltak
oh no, aya (http://www.paltalk.com/PalTalkSite/) so labay kon ibaga, pasensiya kila kabaleyan! :(

MannyGB
07-31-2004, 03:22 PM
hitman, kumusta lay bilay? akin et matalag ka lang man post ed kuro? busy kan lanang siguro. hehehehe...

hitman9mm
08-01-2004, 06:28 AM
hitman, kumusta lay bilay? akin et matalag ka lang man post ed kuro? busy kan lanang siguro. hehehehe...
tua tan, say irap na schedule ko ta summer lanti, karakel so kaibak ya nambakasyon sikato tan daiset labat kami diad trabaho mi hectic so duty min maong.congrats moderator ka lan manaya ed eRadioportal.bilibak ed abilidad mo kanyan sarag mo tan kuyang!

MannyGB
08-01-2004, 02:23 PM
onpano unyaman kan tampol no lanang so overtime mo. :) diad trabahok anggapo lay overtime nanlapo la nen 1998. maong ditan ed sikayo no naynay kayon busy. anengneng ko la may ginapuan mon thread ya "ilocano ken ilocana". labay ko komon so man post diman balet agak makapansalitay ilocano, daiset labat so natalosan ko. :)

hitman9mm
08-02-2004, 07:37 AM
sikato'y maong met ed o.t. mi ta walay bayad pero balet masakisakit met lan lamalaman ko. labay ko met la lawarin unsempet et agnayari ta pian napanpasnukanak na balon boss mi agi,say istrikto to! wala'y pagka-hitler to amo...anto met latay agda bayaran so overtime yo ah, kanyan no nasumpal so oras na trabahom batik ka lan tampol ed abong mo!
anggano agka maka-ilokano nayari mon mantagalog diman angano pangasinan ni, aliwa labat na arabo ah! :laugh:

madjissa
08-02-2004, 08:17 PM
correct? diad arom say kuan da "bokel". balet no onla ka ed arom a baley singa diad San Carlos, ag da anta no say ibagam et a-flat so bokel na dyip. hehe.. :D
diad sicami met ed Bautista, Pangasinan say tatawagen min bokel it samay "seeds" atan met so antak ed bokel, daleg met so tawag me...

MannyGB
08-02-2004, 09:47 PM
Hitman, walay bayar na O.T. ed sikami, say labay kon ibaga ag da kami la pantatarbahoen na onsolok ed waloran oras. say kuwan na bos mi "akin ed man O.T. kayo ta sarag to lan gaween ed regular time". balet diyad arom ya department wala nin sansiya so O.T. da. amay department mi labat so mantitipid. :)

MannyGB
08-02-2004, 09:52 PM
diad sicami met ed Bautista, Pangasinan say tatawagen min bokel it samay "seeds" atan met so antak ed bokel, daleg met so tawag me...
tua tan ta say baley na Bautista karasigan la na san Carlos tan Bayambang, sikaton parepareho la siguro so tawag da ya dalig. say bokel amay bokel na na prutas. hehehe. :)

SKYmonster
08-03-2004, 11:47 AM
nia ni iray pigaran salita ed pangasinan ya saksakey so gusto ton ibaga...

masanting (in english - good, beautiful)
marakep
bale-bale

tinebey (in english - thread)
daramey -- mostly used by lingayen area

atapis (in english - crazy)
akatok
aderal so ulom
ambagel
kulang-kulang

saya ni labat so nanunutan ko natan.. no untombok la lamet

hitman9mm
08-03-2004, 04:19 PM
Hitman, walay bayar na O.T. ed sikami, say labay kon ibaga ag da kami la pantatarbahoen na onsolok ed waloran oras. say kuwan na bos mi "akin ed man O.T. kayo ta sarag to lan gaween ed regular time". balet diyad arom ya department wala nin sansiya so O.T. da. amay department mi labat so mantitipid. :)

ontan manaya, pasensiya ka la namisunderstood ko may imbagam, mas maong latay agdaka pan-ot tan man ot na agdabayaran, andi bale ta pian relax ka et dakel so oras mo diad kuro. :p

madjissa
08-03-2004, 04:58 PM
nia ni iray pigaran salita ed pangasinan ya saksakey so gusto ton ibaga...

masanting (in english - good, beautiful)
marakep
bale-bale

tinebey (in english - thread)
daramey -- mostly used by lingayen area

atapis (in english - crazy)
akatok
aderal so ulom
ambagel
kulang-kulang

saya ni labat so nanunutan ko natan.. no untombok la lamet :D agay lay runong mo ta nanu-notan mo erayan words. Nabilang labat so post ko ta nu mamensan agak la makanunot no antoy ibagak. Say lanang ya gagawaen ko et babasaen ko labat erayay post yo ta peyano nanunotan ko lay samet lay ugalem, ag taka nalenguanan angat kauyos na belay, huh! di ba aya may kanceon ya "Malinak Lay Labi" agay lay pakaka-ilew ko ed sayan kanceon. Ayay lanang kon nare-rengel no si Nanay et papaugepen da kame. Marake-rakep anto? :D

hitman9mm
08-03-2004, 07:12 PM
agay latan nanunutan ko lawari may paborito kon kansion no maniinuman kami! :laugh:

Intro:
Agtaka malingguanan
Anggad kauyos na bilay?
I.
Malinak lay labi
Oras lay mareen.
Makalkalnay dagem
Katikep so linaew.
Samit day kugipko
Binangonankon tampol,
Lapud say limgas mo
Sikan sikey amamaywen.
II.
Lalo la bilay
Sika lay manengneng
Napunas lan amin,
So ermen ya agbibiten.
No nanunotan ko lay samit day ugalim
Agtaka malingguanan,
Anggad kauyos na bilay?

(Repeat II & Intro)

MannyGB
08-03-2004, 11:42 PM
hitman, initdan mo komo'y guitar chords ta pian marakep ya kansionen. hehe... :D

hitman9mm
08-04-2004, 05:15 AM
ta walay chords toman, nagulo labat kanyan inekal ko la.
walay ilokano version to ni ah, nengneng mo ed ilokano thread...

MannyGB
08-05-2004, 12:08 AM
natan ko labat naantaan ya wala manayay ilocano version to tan ya kansiyon. sige ta salien kon kasiyonen tan naani.. hehehe... X)

madjissa
08-05-2004, 12:28 AM
natan ko labat naantaan ya wala manayay ilocano version to tan ya kansiyon. sige ta salien kon kasiyonen tan naani.. hehehe... X)good luck :luvstrk: kumon narengel ko met no kancionen mo! kasi atan labat so angko nalinguanan ya kakan sionen nen NANAY nen mabilay nera.

hitman9mm
08-13-2004, 04:51 AM
natan ko labat naantaan ya wala manayay ilocano version to tan ya kansiyon. sige ta salien kon kasiyonen tan naani.. hehehe... X)
Pero balet Pangasinan so original to tan, inalig tan in-adapt labat na ilokano lapud sikat lanti.

hitman9mm
08-13-2004, 04:58 AM
good luck :luvstrk: kumon narengel ko met no kancionen mo! kasi atan labat so angko nalinguanan ya kakan sionen nen NANAY nen mabilay nera.
ta sikatutan met so pampaugip (lullaby) nen nanay ko nen ugawak ni. :)
sikatutan met so pabpaborito na mamainom ed sikami lalo lad no walay gitarala, anggano sintunado, agi swabe lay happenings tan alingwanan mo lan amin ya problemam ed bilay mo, hahaha!! :laugh:

malagilion
08-13-2004, 02:55 PM
ta sikatutan met so pampaugip (lullaby) nen nanay ko nen ugawak ni. :)
sikatutan met so pabpaborito na mamainom ed sikami lalo lad no walay gitarala, anggano sintunado, agi swabe lay happenings tan alingwanan mo lan amin ya problemam ed bilay mo, hahaha!! :laugh:
hehehehe ibaga yo pa labat no labay yo so English version. Insalin kon dili :)

malagilion
08-13-2004, 02:58 PM
Bulan na Lingguahi ed Lapag a Bansa
nen Santiago B. VillafaniaSay bulan na Agosto so nidatek a bulan na lingguahi ed lapag a bansa. Peteg a kabiangan so amin ya aoiran a pribado tan pampubliko ed pangisilibra ed sayan maaoaran a nagaoa - say National Language month a kuan.


Manlapu'd igapo na ogaw ed abeban aoiran ya angga ed pansungpal to ed kolihiyo, aralen to so salitan Tagalog ono Pilipino (Filipino la natan) lapu'd ta sikato lanti so sakey ya apilin lingguahi ya usaren ed panagbangat. Kaampar tonia so salitan English.

Kaloob na ogaw ed iskuilaan nakaukulan ton aralen so simplin abakada, tan gramatika ya angga'd aoaran, atagey a klasin panulatan tan litiratura na Tagala. Kapaoay balaet na ogaw ed aoiran, duma la so saykolohikal ya kanonotan to tan nayari met ya epel la'y dila to ed abangonan ton salita laut la no ag to sipur a salita so Tagalog.

Dia ed luyag tayo, impaneknek ed saray atateng tayo ya say salitan Pangasinan et sakey labat a dayalikto (dialect) balet dia'd say tua sakey iyan mayor a lingguahi ed pulok na Pilipinas. No dialect so Pangasinan, dialect iya na anton salita ono lingguahi? Na Tagalog?

Angga ni'd natan dayalikto so pakaamta da'ra'y atateng tayo tan inmonan kailalakan. Onong ed Article XIV Section 7 na Philippine Constitution (1987), sakey labat iya ed saray auxiliary official languages ed kaoalaan dan rihion.

Pilalek na sayan sumusulat ya naitdan komun na imano na lokal ya gobierno tayo so pangiletneg na Pangasinan Language Month. Alioa yan mairap a gaoaen no pampelengan tan birbiren tayon Pangasinenses so kanepegan.

Anto'y kuan yo ey Gov. Victor Aguedo Agbayani? Dia'd say tua "ag bayani" kayo ni ed sikami 'ran sumusulat tan umaanlong ta anggapo ni'y pakanengnengan mi na pililikna yo ed salita tan kultura na Pangasinan. Anggapo'y abitla yo anggano padaplis labat ed Inaugural Address yo.

Ompaoil ed National Language Month, mikakasakey ak ed sayan silibrasion anggano sakey ak ya advocate ono mangitatalindeg na salitan Pangasinan bilang litirarion lingguahi. No say Tagalog et dinmalan ed mabulaslas ya ibolusion, balbaleg so pananisiak ya dalanen met iya na salitan Pangasinan no ag labat komun nagimperan tan no ibangat met iya ed saray aoiran tan unibersidad ed luyag na Pangasinan.Malayug so pangilulugay ko laut la ed saray sumusulat tan umaanlong a Tagalog ta ontan la'y panangaro da ed dili ran salita. Alay palar a sinmulming ed boleg da so sakey a Francisco Baltazar (Balagtas), Jose Corazon de Jesus tan Virgilio Almario.------

No oala bilang so komento, suhistion, kritisismo ono labay a tepeten ed say akansulat, email yo pa labat ed sonny@eac.edu.ph (sonny@eac.edu.ph) odino svillafania@gmail.com (svillafania@gmail.com)No oala met so malaem ya oras yon man-internet, oala?y website to ed http://dalityapi.tripod.com/ (http://dalityapi.tripod.com/) no iner nabasa yo ?ra?y arum ni?ran anlong to ed salitan Pangasinan.

hitman9mm
08-17-2004, 02:18 AM
hehehehe ibaga yo pa labat no labay yo so English version. Insalin kon dili :)
sige pa malagilion, isalim pa ya i-translate (antoy pangasinan to ya?) ed Engish?

madjissa
08-17-2004, 03:00 AM
antak tan ya galaw ta sikatotan so gagalawen me nen ugogaw kami ni, no panahoy Full Moon mang-galaw kami ed labi ta maliw-liwawa :luvstrk:

madjissa
08-17-2004, 03:07 AM
Siguro lanang mon anyanein amay angitulak ed sika! aken sirin ta manggalaw kayod kalsada ah? imbagam man ya word komon nen angapo kayod kalsada, tapiyan anggano itulak toka et agka naparalisan! :paranoid:

madjissa
08-17-2004, 05:02 AM
antam agi amayamay ni manayay ireply mo masulok nin singkwenta syak daisit la....hahaha kayan good luck!cheer up nasabi sabi makapan post ta met yua laba labay ta!adik tala ahh .di bale nasabi sabi promoted ta! 2 thumbs up sis!wakekekek! :DAgi anako! akinet nampales ka manaya, atak-takot tak ned sika. Agko anta ya saray anyane manaya et managpales ira. :umm:

malagilion
08-17-2004, 08:14 AM
sige pa malagilion, isalim pa ya i-translate (antoy pangasinan to ya?) ed Engish?

a night piece: calm is the night

(a personal translation from a Pangasinan serenade entitled "Malinak Lay Labi")

Spoken:

Your eyes excelled the morning sun
Your smile laden my breast with flame
I'll boast upon that lilting sun
Your beauty worthy of a name
O what shall I give but a song
A song to sing my love for you
A song to time and space belong
Until the world is born anew

Intro:

I shall not forget you
Till I am laid to rest

I.

The night is calm my love
And time is fleeting still
The wind is breathing low
Kissed by the evening dew
How sweet it is to dream
That I have to wake for you
Your fair attemper face
I shall always caress

II.

O when the night is come
And you my love I see
The sadness all is gone
Buried deeply in my soul
Whenever I recall
Loving ways you are wont to
I shall not forget you
Till I am laid to rest

(Repeat II & Intro.)

? SVillafania

hitman9mm
08-18-2004, 03:13 AM
a night piece: calm is the night

(a personal translation from a Pangasinan serenade entitled "Malinak Lay Labi")

Spoken:

Your eyes excelled the morning sun
Your smile laden my breast with flame
I'll boast upon that lilting sun
Your beauty worthy of a name
O what shall I give but a song
A song to sing my love for you
A song to time and space belong
Until the world is born anew

Intro:

I shall not forget you
Till I am laid to rest

I.

The night is calm my love
And time is fleeting still
The wind is breathing low
Kissed by the evening dew
How sweet it is to dream
That I have to wake for you
Your fair attemper face
I shall always caress

II.

O when the night is come
And you my love I see
The sadness all is gone
Buried deeply in my soul
Whenever I recall
Loving ways you are wont to
I shall not forget you
Till I am laid to rest

(Repeat II & Intro.)

? SVillafania Superb translation malagilion, baleg a salamat ed sikayo!

malagilion
08-19-2004, 08:08 AM
Kabaleyan tan Kaluyan,

Basa yo pa met iya ay so salaysay ko ya nipalapag ed Columns section na Sunday Punch -- http://punch.dagupan.com/column3.htm

Ilaloan ko so komento yo :)

malagilion
08-24-2004, 10:43 AM
Abasak iya ay so Inaugural Address nen Gov. Agbayani. Balet naimanok ya anggapon talaga so pililikna to ed Pangasinan Arts & Culture. Tsk! Tsk!

http://www.gov.pangasinan.com/whatsnew/inaugural2004.htm

Ag ko la pankelaoan no akin et ompapatey la'y salitan Pangasinan tan pigpigara labat la so mansusulat ed taoir tayon dila.

Karaklan ed saray oala'd kalangoeran natan ngalngali ag da la anta so man-Pangasinan.

malagilion
09-07-2004, 03:39 PM
sonito 186


nalgep la lamet so Pangasinan
dalatdat da?ra?y managpakabat
tan lipos-too la?y kaaralem
na danum ed arum iran pasen


akalabas la?y dagem tan uran
ya angitilak na lua tan nangis
ed saray mata na miluluyag
a napno?y pilalek tan ilalo


tunggal paminsan nakaukulan
ya nalikna so pasnuk tan ruksa
na nanlapuan ya inkapalsa
bilang sakey a pangipanonot


tan saraman so ag akalingoan
taoiren da?y inaoan insipan

malagilion
09-10-2004, 09:28 AM
kumusta kala atsi abasam lamay tula in post ko masanting awa.wadya ak natan library dns error page cannot be displayed kono si ibabaga yah browser ko... abayag ak ya aga makakpasyar dya ed kuro.....kumusta kala atsi ey....hahaha o cge kumusta kilan amin ditan manaanyane ak lalamet..awooooooooooooooooooh
post mo met dia itan so anlong (tula) ya ibabagam ta pian nabasa mi met tan say karaklan :)

say kaluyagan.

krammij
09-16-2004, 11:32 PM
sigi pa, ibaga yo ya mapmaples ya liman bisis, umpano bastos so naibaga yo balet:

amputi-puti bagoy baboy nen baik

;)

MannyGB
09-17-2004, 12:38 AM
mairap manayan ibaga tan no diyad gapo. balet no nipasal mo la mainumay la. hehehe..

krammij, taga iner ed San Carlos so tatay mo? puron San Carlos met so tatay ko. Taga rad man ed barrio Talang. Say nanay ko balet et tagad Calasiao diyad barrio Bued. ;)

madjissa
09-17-2004, 01:00 AM
amputi-puti bagoy baboy nen baik! maong kuwan mo ta aga makatalos irayay kakaibak ed abong, makapalek ta walay kabastusan toyan talaga no mapmaples :D kumusta kala kabaleyan?

krammij
09-17-2004, 01:59 AM
mairap manayan ibaga tan no diyad gapo. balet no nipasal mo la mainumay la. hehehe..

krammij, taga iner ed San Carlos so tatay mo? puron San Carlos met so tatay ko. Taga rad man ed barrio Talang. Say nanay ko balet et tagad Calasiao diyad barrio Bued. ;)

Taga-Taloy so pamilya nen tatay ko. Palanang kami diman ya sanaagi ya manbabakasyon ed lolo tan lola. Amayapay so prutas da ed solar(yard?), bayawas, mangga, kasoy, kaimito, lomboy, tsiko, pantol, niyog. Mahilig ya mantanem imay lolo Mianong mi.

Nen ugaw ak ni, before 1971, nanayam kami ed Mabini St, asinger dimad plasa. Im-malis kami ed Dagupan tan diman ak la nan-aral agka ed high school. Im-malis kami lamet nen 1982 diyad Lingayen. Diman so pamilya nen inak. Wadman nira so ama tan ina ya 'retired' la.

Agko met la anta may barrio Talang ed San Carlos ta baleg met so land area na San Carlos. Piro amay Bued ed Calasiao, antak man.

Labin anem ak la dya ed Amerika aga ak ni akasempet. Andi bali ta bibisitaen da ak met dya na pamilya. Lima dya so amak nen Mayo. Pati nen 2003, aka onla med dya may kuyak. Wala met so atsik ya nurse ya 100 miles away labat ed Charlotte NC.

krammij
09-17-2004, 10:19 PM
Antutan mabab-bayag kan manlutoy binulbol! :cool:

kikayfrias
09-18-2004, 08:19 AM
heloooo balo ak labat ja ed kuro. agko anta no syo pala may nan email ed siak say antak kaarok ka chat kod Yahoo Messenger jad Pangasinan Room. masanting ja makapa addick la ingen.taga san carlos city ak met jad pangasinan puron pangalatalk ak pero no alarem la ya pangalatalk man tepet ak lad baik ta wala may aralem agko natukor la hehehe.aramay ka chat kod Pangasinan Room kulaan yo la ey?!man paneng neng kemit ed siak.

kikay/ -o0o-Tomadora-o0o- X)

MannyGB
09-18-2004, 01:34 PM
heloooo balo ak labat ja ed kuro. agko anta no syo pala may nan email ed siak say antak kaarok ka chat kod Yahoo Messenger jad Pangasinan Room. masanting ja makapa addick la ingen.taga san carlos city ak met jad pangasinan puron pangalatalk ak pero no alarem la ya pangalatalk man tepet ak lad baik ta wala may aralem agko natukor la hehehe.aramay ka chat kod Pangasinan Room kulaan yo la ey?!man paneng neng kemit ed siak.

kikay/ -o0o-Tomadora-o0o- X) kikay, iner ed san carlos so kulaan mo?

MannyGB
09-18-2004, 01:41 PM
Agko met la anta may barrio Talang ed San Carlos ta baleg met so land area na San Carlos.no wadman ka ed Taloy national road, deretsom iman ya karsada anggad makasabi ka ed Barrio San Juan labasan mo ni may taytay insan walay nadalan mon kiskisan diman ya kapetekan na nasangaan ya dalan. liko kad kawanan, nasabim so barrio Baldog insan onsublay lay barrio Talang.

krammij
09-18-2004, 02:00 PM
heloooo balo ak labat ja ed kuro. agko anta no syo pala may nan email ed siak say antak kaarok ka chat kod Yahoo Messenger jad Pangasinan Room.
kikay/ -o0o-Tomadora-o0o- X) Welcome Kikay!

Siyak may "antoni kien" ya angibaga ed sayan "site" dimad Pangasinan Room. Duga may imbagak, marakep dya. :up:

krammij
09-18-2004, 02:18 PM
no wadman ka ed Taloy national road, deretsom iman ya karsada anggad makasabi ka ed Barrio San Juan labasan mo ni may taytay insan walay nadalan mon kiskisan diman ya kapetekan na nasangaan ya dalan. liko kad kawanan, nasabim so barrio Baldog insan onsublay lay barrio Talang.
Oy, antak may taytay no diritsoen may Taloy rd, (national rd met la manaya). Wala met so kompanyak ed UP ya taga-Baldog. Aliwan arawi met manaya so Talang. Saramay 4 abong nen laki tan baik (inatey la ra) asingsinger dimad Virgin Milagrosa medical/nursing school/univ.

Gina
09-19-2004, 11:41 AM
Krammij,

Maong kala ta marunong kan man type na pangasinan...naiirapan ak kasi angapoy kasalitak diya ya Pangasinense kanyan alinguanan ko la so arum ya salita.Talagan marakep diya ed Kuro kanyan inbagat ed saray dati tayon classmates ed City High.

Pasensiya kilan amin ed pansalitak na Pangasinan..Kapampangan ak kasi ya binmaled ed Dagupan :) .

kikayfrias
09-20-2004, 09:47 AM
kikay, iner ed san carlos so kulaan mo?

jad Burgos Street amay tatawagen dan "kampusanton daan" antak era tay taloy san juan.hehehehe wadja ak labat ed san carlos anggapo ak ed byek taew fireman i add tako ed buddy list ko aratay taga san carlos....

kikay :cool:

Evolution NET
09-20-2004, 11:07 AM
jad Burgos Street amay tatawagen dan "kampusanton daan" antak era tay taloy san juan.hehehehe wadja ak labat ed san carlos anggapo ak ed byek taew fireman i add tako ed buddy list ko aratay taga san carlos....

kikay :cool:

anu sabi mo kikay? 'diak maawatan',hehehehe!

MannyGB
09-20-2004, 11:26 AM
anu sabi mo kikay? 'diak maawatan',hehehehe!Meron po tayong Ilocano thread sa 'Shout Forum', doon po ay puwedeng magpost sa Ilocano. Puwede po kayong magpost dito kung Pangasinan, Tagalog or English ang gagamitin nyo. Hindi po lahat ng taga Pangasinanan ay nakakaintindi ng Ilocano. Salamat po. :)

kikayfrias
09-20-2004, 11:35 AM
anu sabi mo kikay? 'diak maawatan',hehehehe!


sabi ko po evolution taga san carlos city po ako from burgos street sa luman sementeryo reply ko kay fireman kasi hes asking kung taga san po ako X) sensya na kung nde nyo naintindihan sinagot ko kc din ng pangasinan ung tanong ni fireman....

ikay

malagilion
09-21-2004, 02:22 PM
Oy, oy! ondarakel tila manaya dia.

Manaya, anggapo'y tutumbuken tayon standard Pangasinana lapu'd ta anggapo lanti so nataoag tayon standard Grammar Book.

Siak, bilang sakey a mangitatalindeg na salitan Pangasinan tan die-hard advocate na revival na salita tayo bilang sakey a litirarion salita, say tutumbuken kon baybay et ama'y karaaanan idino say sipur a panagsulat na salitan Pangasinan. Balet anggapo'y maoges no usaren yo so alindaoay (modern) ono balon ortograpiya na Pangasinan.

Aluaran yo balet so mansulat ono mansalita na Pangasinan ya oala'y laok ton Tagalog.

Ompapatey la so salita tayo lapu'd say Tagalization tan Ilocanization na Pangasinan. Kinian, sikatayo 'ran makaanta ni na lingguahi tayo, usaren tayo ya komun tan ag tayo ibabaing ed karaklan.

No oala 'ra'y anta yon daan ya salitan Pangasinan usar yo iraya ta pian ag nalingoanan.

Manaya, usar yo so instinctive phonetics no ag yo anta so baybay ono spelling na sakey ya salita balet nonot yo ya say panagsalita tayo et maples.

singa no bilang:

siak -- not siyak (i; me)
mo ak - not muak (me)

ama'y (ligation of aman so) -- not amay.
anggapo'y -- not anggapoy

dia'd (ligation of dia ed which means "in the") -- not diyad, jad or diad

etc....

write on kaluyagan :)


http://dalityapi.tripod.com
preservation & revival of pangasinan as a literary language

krammij
09-21-2004, 09:22 PM
mairap ya tumbukem so "proper grammar" na pangasinan ta anggapoy "formal education" ed salita tayo. nen grid wan(1971) ak, pangasinan so imbangat da ed sikami balet tagalog la so imbangat da nen grid to kami la.

nausar ko so salita tayo ta walay atsi dya ya say asawa to binmaleg met ed dagupan.

MzCoCoNuT
09-21-2004, 11:04 PM
good morning everybody!!! nayari so mila ed usapan yo kuya san atsi? tama ba yun? pinanganak ak ed dagupan, taga di man met si dadik si mamik ilocana from vigan. matagal ng wala dad ko kaya wala na akong kausap ng pangasinan. hindi naman ako marunong mag ilocano :(
i guess dito ko matututunan yung mga malalalim na salita :cool:

keep posting kabaleyans! :luvstrk:

hitman9mm
09-22-2004, 05:54 AM
sigi pa, ibaga yo ya mapmaples ya liman bisis, umpano bastos so naibaga yo balet:

amputi-puti bagoy baboy nen baik

;)Agi anto layan ibabagak makapalpalek, hahahaha!:laugh:

hitman9mm
09-22-2004, 06:01 AM
no wadman ka ed Taloy national road, deretsom iman ya karsada anggad makasabi ka ed Barrio San Juan labasan mo ni may taytay insan walay nadalan mon kiskisan diman ya kapetekan na nasangaan ya dalan. liko kad kawanan, nasabim so barrio Baldog insan onsublay lay barrio Talang.Aha, natan et antak la no iner so pan-anapan ko ed sika.No nabalangak et mantepetak la'd totoo. "Iner so panayaman nen fireman?";)

MannyGB
09-22-2004, 11:12 AM
di mas lalo kan abalang no diman mo ak anapen? ara'y kakapinsan ko so nanengneng mo diman. wadia ak ed Calasiao. siguro no maretiro ak lad dia so panayam ko diman ed San Carlos.

MannyGB
09-22-2004, 11:14 AM
hello ladycasper, nansalat ka la manaya'y ngaran mo. sige sirin, welcome back. ;)

kikayfrias
09-22-2004, 02:19 PM
musta kuronian!dakel manayay taga san carlos city ja maung ta naantaan ko yan website abayag lamanaya ya. tsk! sayang......mantepet ak pa wala kayod san carlos or wala kayod byek ya taew?.....

kikay :banana:
When God drops nedles & pins along your path and lize dont stay away instead, pick them up and collect them they were designed to teach you 2 be strong & faithful to him

MannyGB
09-22-2004, 04:01 PM
wadia ak natan ed Saudi, 13 years ak la dia. wadtan ed san carlos so kakanayon ko. dima'd barrio Baldog, Talang tan Tamayo. wala met so kapinsan ko ditan ed baley, diad Rizal St. balet wala la ra ed US amo.

kikayfrias
09-22-2004, 04:14 PM
@fireman:wala ray kabat kod tan ah pasen jad baldog aray diaz jad talang c ynzon jad tamayo agko antay aplyedo to manny so antak ya ngaran naman seaman la man ya too akabat ko ratan jad SDYM(Saint Dominic Youth Ministry) abayag kala manayad tan kuya....

hitman9mm
09-22-2004, 06:27 PM
di mas lalo kan abalang no diman mo ak anapen? ara'y kakapinsan ko so nanengneng mo diman. wadia ak ed Calasiao. siguro no maretiro ak lad dia so panayam ko diman ed San Carlos.Say pakaantak ya talaga et wadya ka'd San Carlos, di bale mantepetak met dima'd Calasiao ta pian siguradon nanengneng taka.Natan ko lamet nanunutan ira'y salitan Pangasinan, maong met ta walay teacher tayon si Malagilion na mangibangat ed sikatayo, balet ta naynay ya absent met:(

kikayfrias
09-23-2004, 08:30 AM
hi kikay salamat ta limma kad dya ed kuro maong irayay kaigian tayo dya agka nabalang maong so ingkatoo da...siyak si whitelady natan say ngaran ko la ladycasper.....salamat kuya fireman ed welcome back mo ahhh sirin!sis lay tawag ,mod siyak ta bii ak ya simple ingkatoo ya kaparayo met.sirin tandaan mo yay nansampotan tad dya...

siyalaya!

muahhhhhhhhhh :alien:
nice meeting you sis :kiss2: muaahhh!welcome back sis...:banana:

krammij
09-24-2004, 11:07 PM
antutan met, mabab-bayag ya natan so "response time" na kuro! onkakapoy amo :(

Gina
09-25-2004, 10:09 AM
antutan met, mabab-bayag ya natan so "response time" na kuro! onkakapoy amo :(No maminsan talagan mabayag so pan response o pan download lalo la no very busy so server. Si asawak wala met so site to powered by vbulletin et no maminsan lanang ya down so site to :umm: .

Cipriano
09-26-2004, 10:40 PM
Maong ya agew ed sikayo.Makapaliket ya walay onyan web site para ed sikatayon pangalatok.

Cipriano
09-26-2004, 11:05 PM
Iner kayo dia ed saudi mr fireman.Wadja ak met kasi ed saudi, ed riyadh.

kanrenden
09-26-2004, 11:09 PM
wow!! i wish i could refresh myself with pangalatok, marunong ako dati kaya lang a lost it when i learned to speak chinese (mandarin) but i could still understand some, Pangasinan Grandfather ko kaya natuto me from my cousins... this is the first time i visit this forum "Pangala Talk" bigla kong namiss salita pero mahirap basahin.. and bigla akong nainis sa sarili ko why can't I keep another language in mind without lossing one, maybe becoz i don't use it always that's why ...
Hindi ko alam na most of u guys are pangasinenses i'm very glad!!

Always keep a smile in your heart!!!

Cipriano
09-26-2004, 11:28 PM
Its nice 2 hear from u. Saang part ng pangasinan ba Grandfather mo?

MannyGB
09-26-2004, 11:57 PM
@Cipriano: wadia ak ed Udhailiyah, Eastern Province. about 350 kms from Riyadh.

malagilion
09-27-2004, 11:06 AM
Kaluyagan,

ipasal tayo pa'y dila tayo ya ibalikas so Pangasinan ono Pangasinense, alioan Panggalatok ta say panggalatok et say labay ton ibaga marurutak.

Panggalatok - nanlapu ed "pananganan ya latok" tan nagmaliw a "pangalatok".
Latok - earthen ware (a very big plate used by the early Pangasinenses)

Pangaran so panggalatok.

Ibelyaw yo pa labat dia no oala'y labay yon tepeten, ebatan ko no antak so ebat :)

Salaya,

Maluyag a Caboloan!
Malayug a Pangasinan!

malagilion
09-27-2004, 11:12 AM
Say pakaantak ya talaga et wadya ka'd San Carlos, di bale mantepetak met dima'd Calasiao ta pian siguradon nanengneng taka.Natan ko lamet nanunutan ira'y salitan Pangasinan, maong met ta walay teacher tayon si Malagilion na mangibangat ed sikatayo, balet ta naynay ya absent met:(
hahahaha Hitman, itepel yo ak pa no mabetbet ak ya absent. dia'd say tua mabetbet kon babasaen ira'y posts dia, balet ag ak mangiiter na komento.

ag kayo mapaga, ta oadia ak labat ya kamulagat hahahaha :)

hitman9mm
09-28-2004, 07:23 AM
Sobra'y katetew mon talaga sistah lady, anggano syak naalisan moak lan amo,hehe! Sankalaberan kan talaga! agka manpapasnok balet ed siyak ta magantilak met, panangarok labat ed sika tan!:luvstrk:

malagilion
09-28-2004, 11:25 AM
basa yo pa so dua'ran anlong (poems) ko ed -- http://punch.dagupan.com/column3.htm

ontan la'y pisasalamat ko ed saray managsaluysoy na palapagan a Sunday Punch ta initdan da ak na sakey ya outlet para ed saray artikulo tan anlong kon nisulat ed Pangasinan.

manaya, angga ed natan ag ko natatalusan iya'y reputation points ya kuan. ipalioaoa (ipalioaoa) yo pa ed siak ya maong :p

salaya,

...

kanrenden
09-28-2004, 05:20 PM
Its nice 2 hear from u. Saang part ng pangasinan ba Grandfather mo?

My grandfather is from Bayambang and some of my relatives were from malasiqui... oh meeeennn!! i really miss them specially speaking in pangalatok kung bakit ksi hindi na kyang mghold ng another language ang utak ko, but i still understand a little bit but i can't speak anymore i lost it!!! nakakainis!!!

Always keep a smile in your heart!!!

Cipriano
09-28-2004, 05:31 PM
My grandfather is from Bayambang and some of my relatives were from malasiqui... oh meeeennn!! i really miss them specially speaking in pangalatok kung bakit ksi hindi na kyang mghold ng another language ang utak ko, but i still understand a little bit but i can't speak anymore i lost it!!! nakakainis!!!

Always keep a smile in your heart!!!
Medyo malayo pala kayo sa amin, sa Dagupan kc kami.

malagilion
09-29-2004, 01:07 PM
Kaluyagan,

Oala'y mikekerew ed siak na lyrics na Aligando -- aya iman so daan ya christmas song a nisulat ed salitan Pangasinan. No anta yo odino anta ri na atateng, babai tan lalaki yo, itdan yo ak pa na kopia.

Umaanlong,

malagilion

hitman9mm
09-29-2004, 06:45 PM
antota'y aligando? aginaldo?:umm:

malagilion
10-02-2004, 10:14 AM
antota'y aligando? aginaldo?:umm:

Aligando. Aginaldo ed Tagalog ono Gift ed Ingglis.

Aya so orihinal ya Christmas carol tayon Pangasinenses. A 563-line song, balet matalag la so kopia.

ladycasper, no mansalita ak ono mansulat ak ed sipur ono daan ya Pangasinan ompano pigpigaran kataga/iguales so natalusan yo. laut la no ikanak so sinaunan ortograpiya :)

piaet ono pilalek kon ombulaslas so salitan Pangasinan kanian mansusulat ak na libro ed lingguahi tayo. Pangasinan language is as beautiful as the French language.

malagilion
10-02-2004, 10:16 AM
Dalityapi Unpoemed
October 2004

THE MAKATA 2004
http://dalityapi.tripod.com/ (http://dalityapi.tripod.com/)

Makata Issue No.10 is off the virtual press. New URL and site layout -- http://makata2005.tripod.com/ (http://makata2005.tripod.com/)

Cover Image: Sa Kabilang Dako by Melissa Nolledo-Christoffels

Poetry: by Alexander Agena, Aurora Antonovic, Jaime Jesus U. Borlagdan, Mic Camba, Eugenio R. Corpus III, Cyril Dabydeen, C. W. Hawes, Armando R. Lazaro, Rosendo M. Makabali, Papa Osmubal, Tony Mercado Pe?a, Alexander Martin Remollino, Romel Samson and Robert D. Wilson

Essay: Ina by Xavier L. Olin,S.J.

Book Review: Cirilo F. Bautista's Galaw ng Asoge
by Jose Jason L. Chancoco

Please send all submissions / contributions for Volume 5 November 2004 issue to sonny@eac.edu.ph (sonny@eac.edu.ph) or svillafania@yahoo.com (svillafania@yahoo.com) and to Jason Chancoco at tarusan22@yahoo.com (tarusan22@yahoo.com) (for Tagalog/Filipino & Bikol poetry).

---
I am still working on the other sections of the Makata: archives, submission and links.

Yes, Makata is expanding... and I hope improving. We're now accepting short essays, flash fiction, book reviews and cover images for the forthcoming issues.
---

Your Bard-Brother,

Sonny Villafania

Dalityapi Unpoemed
http://dalityapi.tripod.com/ (http://dalityapi.tripod.com/)
http://makata2005.tripod.com/ (http://makata2005.tripod.com/)

Speak in the dark. What the light believes of it is poetry. - Jose Garcia Villa

malagilion
10-06-2004, 10:19 AM
araldalim so pangalatalk nin malagillion nalgep ak lawari....aya lamay ibabagak et imotektek ud otek u ya maong ya pansisimbalo nin malagillion ta amayamay laya anta to ed bilay!kayan onor onor so panagasi ya dios et komon makaanta ak ni ya pangasinan ya araralim!tandaan mo la lamet yay nansamputan ta sirin ahhh..muahhh tsup
lols...ladycasper, ataptapew labat itan.

no labay yon basaen ira'y isusulat kon salaysay ed Pangasinan, bukay yo pa ed Pangasinan blog ko -- http://pangasinan.blogspot.com/

anggapo'y mauges no mangiter kayo met na komento :)

madjissa
10-08-2004, 12:29 AM
makapal-palek kan talaga lady! agay lay sakit na eges kod kae-elek :laugh: medyo marunongak met ed pangasinense balet agko nanggel yan joke ed sikame :umm:

madjissa
10-08-2004, 01:23 AM
age ading, agay met latan ey! agla masaya`y kuro no agkala man on-line, atan so tuwa! manpakasel ka seren tapiyan magano kan makapawel ed kuro. Get well soon! :luvstrk:

malagilion
10-08-2004, 10:33 AM
say tutuwa onkakasel ak kono no manco-computer ak kanin mamik!naasar la no arom ed si siyak....lanang ton itutok so sangi tod layag ko tan ibaga to..anako....ipainawam la....arom so laman mo ta labay mi ni ya nakaiba mika....mairap so bubukor ed sementeryo kanyan aman lanlalanang so pantaktakot to ed siyak nin inak.kayan siguro no nitepel ko so aga mancomputer manpakasil ak met ni.salaya,ladycasper
lols! ladycasper, sarag mo'y manpaelek manaya :)

malagilion
10-08-2004, 10:44 AM
Tagalista kono lanti


1.

oala?y sakey a kaili
taga dia ed norti
akapanaral ed Ibali
nengneng kayo?d kaoanan
nengneng kayo?d kaoigi
ompano kabat yo agagi
so kaluyagan tayon si Osi
ya Tagalista kono lanti
ya Tagalista kono lanti

2.

aminsan ya agew
anempet si Osi
nitan lan amisteng
nitan lan matartaraki
aoaoey to?y sankaili
say buek to balet katlin Anime
akaturo?d apatiran baley
kinolor ni?y ubi tan birdi


3.

say kuan ton sinmabi

kumusta na kayo atsi
andito na ako mama at papa
yo! bai humihinga pa ba?

inmalagey si bai to?d buraka

ay! siopa kan anak na lasi?

aldabisen to laoari
so apo ton si Osi

si Osi ak! si Osi ak bai!

ay pinmuti ka apok
ay pinmuti ka
nanailong ka?d man amo?d Ibali?

4.

nen akalikna?y eras
say kua?y Osi

nagugutom na ako
anong meron diyan ate?

ay anggapo ni agi
maeta ni?ta?y oadta?d kaoali

kabekta inmeyag si sankaili

aray! kinetket ako
ng walanghiyang alama!

5.

angabkabuasan amisteng lamet
sinalong to ?ra?y manbabaskitbol
aki-tryout kono lanti
ed varsity na UST
kugtot diman tan kugtot dia
syut diman tan syut dia
ta oala ?ra?y mamarikit
ya manjalteng tan mansalti
saray kagalaw to akasinilas
oala ni ?ra?y akasalisali
sikato balet aka-nike

6.

kua?y ina

manpainaoa ka la anak
ta naksaoan ka la

mamaya pa dahil hindi
pa ako nag-lilinget e!

7.

kasabi?y labi
tinmaoag so inaro nen Osi

hello... oo andito pa ako Marie
eto nga katabi ko si bai
a...anoooo? wala... wala akong babae!


bengatlan naaldabis si Osi

say amtam anganko
ag ak makatalos
na salita ed Ibali...
ano ?yang sinasabi mo
na wala ka ng bai?

tan sanagin aldabis lamet
so amandeman na pobrin Osi

8.

aya so istorya na sakey a kaili
taga dia ed norti
ya akapanaral ed Ibali
nengneng kayo?d kaoanan
nengneng kayo?d kaoigi
umpano kabat yo agagi
so kaluyagan tayon si Osi
ya Tagalista kono lanti
ya Tagalista kono lantiKopian makanepegan ? 2003 nen Santiago B. Villafania

malagilion
10-09-2004, 08:31 AM
akit malagillion agtaka nanenengneng ed arum ya thread ya manpapakabat ed sarilim ya kuro ey?akit dya kan pirmi mansasalita ed pangalatalk?aya labat so lugar mo?komon man post reply kad arom ya thread agka makasarili ibulaslas moy katunongan mod bilay dyad arom ya thread encourage taka ta inaaro taka naks.
ombibisita ak met ed arum ya thread balet matalag. makasarili? aya labat so lugar ko? hmmm... kabiangan ak na nanduruman forums. ag yo labat anta.

Awit Kayumanggi, Alibata, Brown Song (a haiku group), dialoguepoetry, eCulturalCenter, Defenders of Indigenous Languages of the Archipelago (DILA-philippines), Filipino-American Network, kilometer64 (underground poets), Pinoy Writers, United Non-Tagalogs, United Poets, United International Federations of Pangasinan, etc...

web design, literature, poetry, history, arts and culture, language (particularly Pangasinan) are the topics that i am interested with. plus i am maintaining 2 blogs and 2 web sites :)

anggapo'y interest ko ed saray topics ya anggapo'y kakanaan to para ed siak.

oadia ak ed pangalaTALK forums ta siak so nan-suggest ed saya. sakey iyan lugar no iner nipanengneng ko'y panangarok ed luyag na Pangasinan: say salita, literatura tan say kulturan Pangasinense.

angako alioa ak lan makasarili ed saya'y gagaoaen ko :)

malagilion
10-09-2004, 08:43 AM
ladycasper, anggapo'y oala, inaro ta ka met, balet mas marakep ono romantic ya denglen so pinabli ta ka ;p

malagilion
10-09-2004, 09:04 AM
agay lay pagam natan ya man post ahhhh!ayyyy kuya!agegiwan ka amod siyak!mangiwgiw lay limak ed kakareply ed kakatumbok ed kada post reply mo.makakalik ak laingen.aliwan pinabli agko labay ya terms so pinabli mas maong kon ibaga so "inaro"manangaron kaagian naks! :D
hehehe Pinabli kasi so titulo ton ma'y librok :)

malagilion
10-09-2004, 09:16 AM
ladycasper, ok. pakabat mo'd siak no akapaoil ka la ed Pangasinan. manaalagar so libro para ed sika :)

hitman9mm
10-11-2004, 02:01 AM
anggano siak met, labay ko met ya unkerew na librom pero etdan mo'y autorgram ta pian maabig no nayari.salamat ya balbaleg! unsempetak no Enero no oalay kaasin Diyos...;)

malagilion
10-11-2004, 04:38 PM
anggano siak met, labay ko met ya unkerew na librom pero etdan mo'y autorgram ta pian maabig no nayari.salamat ya balbaleg! unsempetak no Enero no oalay kaasin Diyos...;)
hitman, ok. oala met la so akalaem ya libro ed sika :)